Legislatie nationala,  Legislatie

Anexe – Ordonanta nr. 7/2012 – Sisteme de transport inteligente

Anexa 1

Domeniile şi acţiunile prioritare astfel cum sunt menţionate la art. 2 şi 3 din ordonanţă)

Domeniul prioritar I: Utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic şi de călătorie

Specificaţiile şi standardele pentru utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic şi de călătorie includ următoarele:

1. Specificaţiile pentru acţiunea prioritară a)

Definirea cerinţelor necesare pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor de STI, la nivel transfrontalier, a unor servicii de informare corecte privind călătoriile multimodale la nivelul Uniunii Europene, pe baza:

 • disponibilităţii şi accesibilităţii datelor rutiere corecte existente şi a datelor în timp real privind traficul, utilizate în scopul informării furnizorilor de servicii STI cu privire la călătoriile multimodale, fără a aduce atingere siguranţei şi constrângerilor de gestionare a transportului;
 • facilitării schimbului electronic transfrontalier de date între autorităţile publice competente, părţile interesate şi furnizorii de servicii STI implicaţi;
 • actualizării periodice de către autorităţile publice competente şi părţile interesate a datelor rutiere şi din trafic disponibile, utilizate pentru informarea cu privire la călătoriile multimodale;
 • actualizării periodice a informaţiilor cu privire la călătoriile multimodale de către furnizorii de servicii STI.

2. Specificaţiile pentru acţiunea prioritară b)

Definirea cerinţelor necesare pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor de STI, la nivel transfrontalier, a unor servicii de informare corecte şi în timp real privind traficul la nivelul Uniunii Europene, pe baza:

 • disponibilităţii şi accesibilităţii datelor rutiere corecte existente şi a datelor în timp real privind traficul, utilizate în scopul informării în timp real a furnizorilor de servicii STI cu privire la trafic, fără a aduce atingere siguranţei şi constrângerilor de gestionare a transportului;
 • facilitării schimbului electronic transfrontalier de date între autorităţile publice competente, părţile interesate şi furnizorii de servicii STI implicaţi;
 • actualizării periodice de către autorităţile publice competente şi părţile interesate a datelor rutiere şi din trafic disponibile, utilizate pentru informarea în timp real cu privire la trafic;
 • actualizării periodice a informaţiilor în timp real cu privire la trafic de către furnizorii de servicii STI.

3.Specificaţiile pentru acţiunile prioritare a) şi b)

3.1. Definirea cerinţelor necesare pentru colectarea de către autorităţile publice competente şi/sau, dacă este cazul, de către sectorul privat a datelor rutiere şi din trafic (de exemplu, hărţi de circulaţie rutieră, reglementări rutiere şi rute recomandate, în special pentru vehiculele grele de mărfuri) şi comunicarea acestora către furnizorii de servicii STI, pe baza:

 • disponibilităţii, pentru furnizorii de servicii STI, a datelor rutiere şi din trafic existente (de exemplu, hărţi de circulaţie rutieră, reglementări rutiere şi rute recomandate), colectate de autorităţile publice competente şi/sau de sectorul privat;
 • facilitării schimbului electronic de date între autorităţile publice competente şi furnizorii de servicii STI;
 • actualizării periodice, de către autorităţile publice competente şi/sau, dacă este cazul, de către sectorul privat a datelor rutiere şi din trafic (de exemplu, hărţi de circulaţie rutieră, reglementări rutiere şi rute recomandate);
 • actualizării periodice de către furnizorii de servicii STI a serviciilor şi aplicaţiilor STI care utilizează aceste date rutiere şi din trafic.

3.2. Definirea cerinţelor necesare pentru ca datele rutiere şi datele privind traficul şi serviciile de transport, utilizate pentru hărţile digitale, să fie corecte şi accesibile, dacă este posibil, producătorilor de hărţi digitale şi furnizorilor de servicii conexe, pe baza:

 • disponibilităţii pentru producătorii de hărţi digitale şi furnizorii de servicii conexe a datelor rutiere şi din trafic existente, utilizate pentru hărţile digitale;
 • facilitării schimbului electronic de date între autorităţile publice competente, părţile interesate şi producătorii privaţi de hărţi digitale şi furnizorii privaţi de servicii conexe;
 • actualizării periodice de către autorităţile publice competente şi părţile interesate a datelor rutiere şi din trafic utilizate pentru hărţile digitale;
 • actualizării periodice a hărţilor digitale de către producătorii de hărţi digitale şi furnizorii de servicii conexe.

4. Specificaţiile pentru acţiunea prioritară c)

Definirea cerinţelor minime privind „informaţiile universale în materie de trafic” referitoare la siguranţa rutieră şi furnizate, dacă este posibil, gratuit pentru toţi utilizatorii, precum şi privind conţinutul minim al acestora, pe baza:

 • elaborării şi utilizării unei liste standardizate de evenimente legate de siguranţă rutieră („mesaje universale privind traficul”) care să fie comunicate gratuit utilizatorilor de STI;
 • compatibilităţii „mesajelor universale privind traficul” şi integrării acestora în serviciile STI în scopul informării în timp real cu privire la trafic şi la călătoriile multimodale.

Domeniul prioritar II: Continuitatea serviciilor STI de management al traficului şi al mărfurilor

Specificaţiile şi standardele pentru continuitatea şi interoperabilitatea serviciilor de management al traficului şi al mărfurilor, în special privind reţeaua TEN-T, includ următoarele:
Specificaţiile pentru alte acţiuni

1 Definirea măsurilor necesare pentru a elabora o arhitectură-cadru a Uniunii Europene pentru STI, care să abordeze aspectele specifice legate de STI privind interoperabilitatea, continuitatea serviciilor şi multimodalitatea, inclusiv, de exemplu, emiterea de bilete interoperabile multimodale, în cadrul căreia statele membre şi autorităţile lor competente, în colaborare cu sectorul privat, să îşi poată elabora propria arhitectură STI pentru mobilitatea la nivel naţional, regional sau local.

2 Definirea cerinţelor minime necesare pentru continuitatea serviciilor STI, în special pentru serviciile transfrontaliere, în vederea gestionării transportului de pasageri în cadrul diferitelor moduri de transport, pe baza:

 • facilitării schimburilor electronice de date şi informaţii din trafic la nivel transfrontalier şi, după caz, la nivel regional sau între zone urbane şi interurbane ori între centrele de informare/de control al traficului implicate şi diferitele părţi interesate;
 • utilizării fluxurilor de informaţii sau a interfeţelor de trafic standardizate între centrele de informare/de control al traficului implicate şi diferite părţi interesate.

3. Definirea cerinţelor minime necesare pentru continuitatea serviciilor STI pentru gestionarea transportului de mărfuri pe coridoarele de transport şi utilizând diferite moduri de transport, pe baza:

 • facilitării schimburilor electronice de date şi informaţii din trafic la nivel transfrontalier şi, după caz, la nivel regional sau între zone urbane şi interurbane ori între centrele de informare/de control al traficului implicate şi diferitele părţi interesate;
 • utilizării fluxurilor de informaţii sau a interfeţelor de trafic standardizate între centrele de informare/de control al traficului implicate şi diferitele părţi interesate.

4 Definirea măsurilor necesare realizării aplicaţiilor STI (în special, localizarea şi urmărirea mărfurilor în timpul transportului şi de la un mod de transport la altul) pentru logistica transporturilor de mărfuri (eFreight), pe baza:

 • accesului dezvoltatorilor de aplicaţii STI la tehnologiile STI pertinente şi utilizării acestora;
 • integrării rezultatelor poziţionării în instrumentele şi centrele de management al traficului.

5 Definirea interfeţelor necesare pentru asigurarea interoperabilităţii şi a compatibilităţii dintre arhitectura urbană STI şi arhitectura europeană STI, pe baza:

 • disponibilităţii datelor privind transportul public, planificarea călătoriilor, cererea de transport, traficul şi parcările pentru centrele urbane de control şi furnizorii de servicii;
 • facilitării schimbului electronic de date dintre diferitele centre urbane de control şi furnizori de servicii pentru transportul public sau privat şi pentru toate modurile de transport posibile;
 • integrării tuturor datelor şi informaţiilor pertinente într-o arhitectură unică.

Domeniul prioritar III: Aplicaţiile STI pentru siguranţa şi securitatea rutieră

Specificaţiile şi standardele pentru aplicaţiile STI pentru siguranţa şi securitatea rutieră includ următoarele:

1 Specificaţiile pentru acţiunea prioritară d)
Definirea măsurilor necesare pentru furnizarea armonizată a unui sistem interoperabil paneuropean eCall, incluzând:

 • disponibilitatea datelor obligatorii ale STI aflate la bord, care trebuie să facă obiectul schimbului de informaţii;
 • disponibilitatea în centrele de preluare a apelurilor de urgenţă a echipamentelor necesare pentru recepţionarea datelor transmise din vehicule;
 • facilitarea schimbului electronic de date dintre vehicule şi centrele de preluare a apelurilor de urgenţă.

2 Specificaţiile pentru acţiunea prioritară e)
Definirea măsurilor necesare pentru asigurarea unor servicii de informare pe baza STI referitoare la spaţii de parcare sigure pentru camioane şi vehicule comerciale, în special în zonele de serviciu şi de repaus din trafic, pe baza:

 • disponibilităţii informaţiilor privind parcările pentru utilizatori;
 • facilitării schimbului electronic de date dintre zonele de parcare, centrele rutiere şi vehicule.

3 Specificaţiile pentru acţiunea prioritară f)
Definirea măsurilor necesare pentru asigurarea unor servicii de rezervare pe baza STI de spaţii de parcare sigure pentru camioane şi vehicule comerciale, pe baza:

 • disponibilităţii informaţiilor privind parcările pentru utilizatori;
 • facilitării schimbului electronic de date dintre zonele de parcare, centrele rutiere şi vehicule;
 • integrării tehnologiilor STI pertinente atât în vehicule, cât şi în zonele de parcare, pentru actualizarea informaţiilor privind locurile de parcare disponibile în scopul rezervării.

4 Specificaţiile pentru alte acţiuni
4.1. Definirea măsurilor necesare pentru sprijinirea siguranţei participanţilor la trafic în ceea ce priveşte interfaţa om-maşină de la bordul vehiculelor acestora şi utilizarea dispozitivelor nomade în sprijinul conducerii vehiculului şi/sau al operaţiei de transport, precum şi al securităţii mijloacelor de comunicare instalate la bord.
4.2. Definirea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea siguranţei şi confortului participanţilor la trafic vulnerabili pentru toate aplicaţiile STI relevante.
4.3. Definirea măsurilor necesare pentru integrarea în vehicule şi în infrastructura rutieră a sistemelor electronice avansate de asistenţă pentru conducătorul auto, care nu fac obiectul directivelor 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, 2002/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roţi şi de abrogare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului şi 2003/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora şi a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele şi unităţile lor tehnice separate şi de abrogare a Directivei 74/150/CEE.

Domeniul prioritar IV: Asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport

Specificaţiile şi standardele pentru asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport includ următoarele:

Specificaţiile pentru alte acţiuni

1 Definirea măsurilor necesare pentru integrarea diferitelor aplicaţii STI într-o platformă deschisă la bordul vehiculului, pe baza:

 • identificării cerinţelor funcţionale aferente aplicaţiilor STI existente sau planificate;
 • definirii unei arhitecturi de sistem deschis care să definească funcţionalităţile şi interfeţele necesare pentru interoperabilitatea/interconectarea cu sistemele şi instalaţiile infrastructurii;
 • integrării „plug and play”, în viitor, a aplicaţiilor STI noi sau actualizate într-o platformă deschisă instalată la bord;
 • utilizării unui proces de standardizare pentru adoptarea arhitecturii şi a specificaţiilor privind platforma deschisă instalată la bord.

2 Definirea măsurilor necesare pentru continuarea dezvoltării şi implementării sistemelor cooperative (între vehicule, între vehicul şi infrastructură, între infrastructuri), pe baza:

 • facilitării schimbului de date sau informaţii dintre vehicule, infrastructuri şi dintre vehicul şi infrastructură;
 • disponibilităţii pentru părţile implicate, vehicul sau infrastructura rutieră, a datelor sau informaţiilor pertinente care urmează să fie schimbate;
 • utilizării unui format de mesaj standardizat pentru schimbul de date sau informaţii dintre vehicul şi infrastructură;
 • definirii unei infrastructuri de comunicare pentru schimbul de date sau informaţii dintre vehicule, infrastructuri şi dintre vehicul şi infrastructură;
 • utilizării proceselor de standardizare pentru adoptarea arhitecturilor respective.

Anexa 2

Principii pentru specificaţiile şi implementarea STI

Adoptarea specificaţiilor, acordarea mandatelor pentru standarde şi selecţionarea şi implementarea aplicaţiilor şi serviciilor STI se bazează pe o evaluare a nevoilor care să implice toate părţile interesate relevante şi respectă principiile prezentate în continuare. Aceste principii:
a) sunt eficace – au o contribuţie tangibilă la soluţionarea provocărilor-cheie cu care se confruntă transportul rutier european (de exemplu, reducerea aglomerării, diminuarea emisiilor, îmbunătăţirea eficienţei energetice, atingerea unor niveluri ridicate de siguranţă şi securitate, inclusiv în ceea ce priveşte participanţii vulnerabili la trafic);
b) sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor – optimizează raportul dintre costuri şi rezultate din perspectiva îndeplinirii obiectivelor;
c) sunt proporţionale – asigură, după caz, diferite niveluri de calitate şi de implementare realizabile ale serviciilor, ţinând seama de specificităţile locale, regionale, naţionale şi europene;
d) sprijină continuitatea serviciilor – asigură servicii neîntrerupte atât în întreaga Uniunea Europeană, îndeosebi privind reţeaua transeuropeană, cât şi, dacă este posibil, la frontierele sale externe, atunci când serviciile STI sunt implementate. Ar trebui asigurată continuitatea serviciilor la un nivel adaptat caracteristicilor reţelelor de transport care fac legătura dintre ţări şi, după caz, dintre regiuni, precum şi dintre oraşe şi zonele rurale;
e) asigură interoperabilitatea – asigură faptul că sistemele şi procesele comerciale care se află la baza acestora au capacitatea de a face schimb de date, informaţii şi cunoştinţe, pentru a permite furnizarea eficientă a serviciilor STI;
f) sprijină compatibilitatea inversă – asigură, după caz, capacitatea sistemelor STI de a lucra cu sistemele existente care au acelaşi scop, fără a împiedica dezvoltarea noilor tehnologii;
g) respectă caracteristicile infrastructurilor şi reţelelor naţionale existente – ţin seama de diferenţele inerente dintre caracteristicile reţelelor de transport, îndeosebi în ceea ce priveşte mărimea volumului de trafic şi condiţiile meteorologice din trafic;
h) promovează egalitatea accesului – nu împiedică şi nu discriminează în ceea ce priveşte accesul la aplicaţiile şi serviciile STI a participanţilor vulnerabili la trafic;
i) sprijină maturitatea – demonstrează, după o evaluare adecvată a riscului, robusteţea sistemelor STI inovatoare, printr-un nivel suficient de dezvoltare tehnică şi prin exploatare operaţională;
j) asigură calitatea datării şi a poziţionării – utilizează infrastructuri prin satelit sau orice tehnologie care asigură niveluri echivalente de precizie pentru scopurile aplicaţiilor şi serviciilor STI pentru care sunt necesare servicii de datare şi poziţionare globale, continue, exacte şi garantate;
k) înlesnesc intermodalitatea – la implementarea STI, după caz, ţin seama de coordonarea diferitelor moduri de transport;
l) respectă coerenţa – ţin seama de normele, politicile şi activităţile existente ale Uniunii Europene, care sunt relevante în domeniul STI, îndeosebi în domeniul standardizării.

Anexa 3

Lista autorităţilor române şi a instituţiilor care furnizează date privind implementarea serviciilor şi aplicaţiilor STI, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din ordonanţă

a) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
b) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
c) Ministerul Administraţiei şi Internelor
d) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
e) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
f) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
g) Ministerul Mediului şi Pădurilor
h) Ministerul Sănătăţii
i) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
j) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)
k) Agenţia Spaţială Română (ROSA)
l) Asociaţia de Standardizare din România (ASRO)

Anexa 4

Formular de raportare privind acţiunile STI pe plan naţional, prevăzute la art. 17 alin. (2) din Directiva STI, preconizate pentru următoarea perioadă de 5 ani

ordonanta 7 - sisteme inteligente de transport

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.