directiva europeana ITS
Directive Europene,  Legislatie

DIRECTIVA 2010/40/UE – Anexa I

Anexa I a Directivei 2010/40/UE – A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport  

Anexa II

DOMENIILE ȘI ACȚIUNILE PRIORITARE
(astfel cum sunt menționate la articolele 2 și 3)

— Domeniul prioritar I: Utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic și de călătorie

Specificațiile și standardele pentru utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic și de călătorie includ următoarele:

 1. Specificațiile pentru acțiunea prioritară (a)
  Definirea cerințelor necesare pentru a pune la dispoziția utilizatorilor de STI (sisteme inteligente de transport), la nivel transfrontalier, a unor servicii de informare corecte privind călătoriile multimodale la nivelul UE, pe baza:
  — disponibilității și accesibilității datelor rutiere corecte existente și a datelor în timp real privind traficul, utilizate în scopul informării furnizorilor de servicii STI (sisteme inteligente de transport) cu privire la călătoriile multimodale, fără a aduce atingere siguranței și constrângerilor de gestionare a transportului;
  — facilitării schimbului electronic transfrontalier de date între autoritățile publice competente, părțile interesate și furnizorii de servicii STI (sisteme inteligente de transport) implicați;
  — actualizării periodice de către autoritățile publice competente și părțile interesate a datelor rutiere și din trafic disponibile, utilizate pentru informarea cu privire la călătoriile multimodale;
  — actualizării periodice a informațiilor cu privire la călătoriile multimodale de către furnizorii de servicii STI (sisteme inteligente de transport).
 2. Specificațiile pentru acțiunea prioritară (b)
  Definirea cerințelor necesare pentru a pune la dispoziția utilizatorilor de STI (sisteme inteligente de transport), la nivel transfrontalier, a unor servicii de informare corecte și în timp real privind traficul la nivelul UE, pe baza:
  — disponibilității și accesibilității datelor rutiere corecte existente și a datelor în timp real privind traficul, utilizate în scopul informării în timp real a furnizorilor de servicii STI (sisteme inteligente de transport) cu privire la trafic, fără a aduce atingere siguranței și constrângerilor de gestionare a transportului;
  — facilitării schimbului electronic transfrontalier de date între autoritățile publice competente, părțile interesate și furnizorii de servicii STI (sisteme inteligente de transport) implicați;
  — actualizării periodice de către autoritățile publice competente și părțile interesate a datelor rutiere și din trafic disponibile, utilizate pentru informarea în timp real cu privire la trafic;
  — actualizării periodice a informațiilor în timp real cu privire la trafic de către furnizorii de servicii STI (sisteme inteligente de transport) .
 3. Specificațiile pentru acțiunile prioritare (a) și (b)
  3.1. Definirea cerințelor necesare pentru colectarea de către autoritățile publice competente și/sau, dacă este cazul, de către sectorul privat de date rutiere și din trafic (de exemplu, hărți de circulație rutieră, reglementări rutiere și rute recomandate, în special pentru vehiculele grele de mărfuri) și comunicarea acestora către furnizorii de servicii STI (sisteme inteligente de transport) , pe baza:
  — disponibilității, pentru furnizorii de servicii STI (sisteme inteligente de transport) , a datelor rutiere și din trafic existente (de exemplu, hărți de circulație rutieră, reglementări rutiere și rute recomandate), colectate de autoritățile publice competente și/sau de sectorul privat;
  — facilitării schimbului electronic de date între autoritățile publice competente și furnizorii de servicii STI (sisteme inteligente de transport) ;
  — actualizării periodice, de către autoritățile publice competente și/sau, dacă este cazul, sectorul privat a datelor rutiere și din trafic (de exemplu, hărți de circulație rutieră, reglementări rutiere și rute recomandate);
  — actualizării periodice de către furnizorii de servicii STI (sisteme inteligente de transport) a serviciilor și aplicațiilor STI (sisteme inteligente de transport) care utilizează aceste date rutiere și din trafic.
  3.2. Definirea cerințelor necesare pentru ca datele rutiere și datele privind traficul și serviciile de transport, utilizate pentru hărțile digitale, să fie corecte și accesibile, dacă este posibil, producătorilor de hărți digitale și furnizorilor de servicii conexe, pe baza:
  — disponibilității pentru producătorii de hărți digitale și furnizorii de servicii conexe a datelor rutiere și din trafic existente, utilizate pentru hărțile digitale;
  — facilitării schimbului electronic de date între autoritățile publice competente, părțile interesate și producătorii privați de hărți digitale și furnizorii privați de servicii conexe;
  — actualizării periodice de către autoritățile publice competente și părțile interesate a datelor rutiere și din trafic utilizate pentru hărțile digitale;
  — actualizării periodice a hărților digitale de către producătorii de hărți digitale și furnizorii de servicii conexe.
 4. Specificațiile pentru acțiunea prioritară (c)
  Definirea cerințelor minime privind „informațiile universale în materie de trafic” referitoare la siguranța rutieră și furnizate, dacă este posibil, gratuit pentru toți utilizatorii, precum și privind conținutul minim al acestora, pe baza:
  — elaborării și utilizării unei liste standardizate de evenimente legate de siguranța rutieră („mesaje universale privind traficul”) care să fie comunicate gratuit utilizatorilor de STI (sisteme inteligente de transport);
  — compatibilității „mesajelor universale privind traficul” și integrării acestora în serviciile STI (sisteme inteligente de transport) în scopul informării în timp real cu privire la trafic și la călătoriile multimodale.

— Domeniul prioritar II: Continuitatea serviciilor STI de management al traficului și al mărfurilor

Specificațiile și standardele pentru continuitatea și interoperabilitatea serviciilor de management al traficului și al mărfurilor, în special privind rețeaua TEN-T, includ următoarele:

 1. Specificațiile pentru alte acțiuni
  1.1. Definirea măsurilor necesare pentru a elabora o arhitectură-cadru a UE pentru STI (sisteme inteligente de transport) , care să abordeze aspectele specifice legate de STI (sisteme inteligente de transport) privind interoperabilitatea, continuitatea serviciilor și multimodalitatea, inclusiv de exemplu emiterea de bilete interoperabile multimodale, în cadrul căreia statele membre și autoritățile lor competente, în colaborare cu sectorul privat, să își poată elabora propria arhitectură STI (sisteme inteligente de transport) pentru mobilitatea la nivel național, regional sau local.
  1.2. Definirea cerințelor minime necesare pentru continuitatea serviciilor STI (sisteme inteligente de transport), în special pentru serviciile transfrontaliere, în vederea gestionării transportului de pasageri în cadrul diferitelor moduri de transport, pe baza:
  — facilitării schimburilor electronice de date și informații din trafic la nivel transfrontalier și, după caz, la nivel regional sau între zone urbane și interurbane sau între centrele de informare/de control al traficului implicate și diferite părți interesate;
  — utilizării fluxurilor de informații sau a interfețelor de trafic standardizate între centrele de informare/de control al traficului implicate și diferite părți interesate.
  1.3. Definirea cerințelor minime necesare pentru continuitatea serviciilor STI (sisteme inteligente de transport) pentru gestionarea transportului de mărfuri pe coridoarele de transport și utilizând diferite moduri de transport, pe baza:
  — facilitării schimburilor electronice de date și informații din trafic la nivel transfrontalier și, după caz, la nivel regional sau între zone urbane și interurbane sau între centrele de informare/de control al traficului implicate și diferite părți interesate;
  — utilizării fluxurilor de informații sau a interfețelor de trafic standardizate între centrele de informare/de control al traficului implicate și diferite părți interesate.RO L 207/10 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 6.8.2010
  1.4. Definirea măsurilor necesare realizării aplicațiilor STI (în special localizarea și urmărirea mărfurilor în timpul transportului și de la un mod de transport la altul) pentru logistica transporturilor de mărfuri (eFreight), pe baza:
  — accesului dezvoltatorilor de aplicații STI (sisteme inteligente de transport) la tehnologiile STI pertinente și utilizarea acestora;
  — integrarea rezultatelor poziționării în instrumentele și centrele de management al traficului.
  1.5. Definirea interfețelor necesare pentru asigurarea interoperabilității și a compatibilității între arhitectura urbană STI (sisteme inteligente de transport) și arhitectura europeană STI, pe baza:
  — disponibilității datelor privind transportul public, planificarea călătoriilor, cererea de transport, traficul și parcările pentru centrele urbane de control și furnizorii de servicii;
  — facilitării schimbului electronic de date între diferitele centre urbane de control și furnizori de servicii pentru transportul public sau privat și pentru toate modurile de transport posibile;
  — integrării tuturor datelor și informațiilor pertinente într-o arhitectură unică.

— Domeniul prioritar III: Aplicațiile STI (sisteme inteligente de transport) pentru siguranța și securitatea rutieră

Specificațiile și standardele pentru aplicațiile STI (sisteme inteligente de transport) pentru siguranța și securitatea rutieră includ următoarele:

 1. Specificațiile pentru acțiunea prioritară (d)
  Definirea măsurilor necesare pentru furnizarea armonizată a unui sistem interoperabil paneuropean eCall, incluzând:
  — disponibilitatea datelor obligatorii ale STI (sisteme inteligente de transport) aflate la bord care trebuie să facă obiectul schimbului de informații;
  — disponibilitatea în centrele de preluare a apelurilor de urgență a echipamentelor necesare pentru recepționarea datelor transmise din vehicule;
  — facilitarea schimbului electronic de date între vehicule și centrele de preluare a apelurilor de urgență.
 2. Specificațiile pentru acțiunea prioritară (e)
  Definirea măsurilor necesare pentru asigurarea unor servicii de informare pe baza STI (sisteme inteligente de transport) referitoare la spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale, în special în zonele de serviciu și de repaus din trafic, pe baza:
  — disponibilității informațiilor privind parcările pentru utilizatori;
  — facilitării schimbului electronic de date între zonele de parcare, centrele rutiere și vehicule.
 3. Specificațiile pentru acțiunea prioritară (f)
  Definirea măsurilor necesare pentru asigurarea unor servicii de rezervare pe baza STI (sisteme inteligente de transport) de spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale, pe baza:
  — disponibilității informațiilor privind parcările pentru utilizatori;
  — facilitării schimbului electronic de date între zonele de parcare, centrele rutiere și vehicule;
  — integrării tehnologiilor STI (sisteme inteligente de transport) pertinente atât în vehicule, cât și în zonele de parcare, pentru actualizarea informațiilor privind locurile de parcare disponibile în scopul rezervării.RO 6.8.2010 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 207/11
 4. Specificațiile pentru alte acțiuni
  4.1. Definirea măsurilor necesare pentru sprijinirea siguranței participanților la trafic în ceea ce privește interfața om- mașină de la bordul vehiculelor acestora și utilizarea dispozitivelor nomade în sprijinul conducerii vehiculului și/sau al operației de transport, precum și a securității mijloacelor de comunicare instalate la bord.
  4.2. Definirea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea siguranței și confortului participanților la trafic vulnerabili pentru toate aplicațiile STI relevante.
  4.3. Definirea măsurilor necesare pentru integrarea în vehicule și în infrastructura rutieră a sistemelor electronice avansate de asistență pentru conducătorul auto, care nu fac obiectul Directivelor 2007/46/CE, 2002/24/CE și 2003/37/CE.

— Domeniul prioritar IV: Asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport

Specificațiile și standardele pentru asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport includ următoarele:

 1. Specificațiile pentru alte acțiuni
  1.1. Definirea măsurilor necesare pentru integrarea diferitelor aplicații STI într-o platformă deschisă la bordul vehiculului, pe baza:
  — identificării cerințelor funcționale aferente aplicațiilor STI existente sau planificate;
  — definirii unei arhitecturi de sistem deschis care să definească funcționalitățile și interfețele necesare pentru interoperabilitatea/interconectarea cu sistemele și instalațiile infrastructurii;
  — integrării „plug and play”, în viitor, a aplicațiilor STI noi sau actualizate într-o platformă deschisă instalată la bord;
  — utilizării unui proces de standardizare pentru adoptarea arhitecturii și a specificațiilor privind platforma deschisă instalată la bord.
  1.2. Definirea măsurilor necesare pentru continuarea dezvoltării și implementării de sisteme cooperative (între vehicule, între vehicul și infrastructură, între infrastructuri), pe baza:
  — facilitării schimbului de date sau informații între vehicule, infrastructuri și între vehicul și infrastructură;
  — disponibilității pentru părțile implicate, vehicul sau infrastructura rutieră, a datelor sau informațiilor pertinente care urmează să fie schimbate;
  — utilizării unui format de mesaj standardizat pentru schimbul de date sau informații între vehicul și infrastructură;
  — definirii unei infrastructuri de comunicare pentru schimbul de date sau informații între vehicule, infrastructuri și între vehicul și infrastructură;
  — utilizării proceselor de standardizare pentru adoptarea arhitecturilor respective.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *