lege transport its
Legislatie nationala,  Legislatie

LEGEA nr. 265/2008 – Gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră – Cap. IV

CAP. IV
Cadrul instituţional în domeniul gestionării siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră

ART. 19
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este autoritatea competentă de reglementare şi control, în scopul aplicării prevederilor prezentei legi.

ART. 20
(1) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. este singura instituţie competentă să efectueze inspecţia de siguranţă rutieră şi să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră.


Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(2) În domeniul activităţilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) desemnează, în condiţiile prezentei legi, auditorii de siguranţă rutieră în vederea efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră;


Lit. a) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
b) elaborează şi propune norme de aplicare a prevederilor prezentei legi, denumite în continuare Norme, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii;
c) stabileşte aspectele de ordin contractual cu investitorii/administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră, stabileşte circuitul documentelor şi informaţiilor între părţile implicate în activităţile ce fac obiectul prezentei legi;


Lit. c) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
d) asigură organizarea cursurilor de formare profesională, în scopul atestării auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi organizarea cursurilor de perfecţionare pentru auditorii de siguranţă rutieră atestaţi;


Lit. d) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
e) aplică deciziile Comisiei privitoare la atestarea auditorilor de siguranţă rutieră şi emiterea atestatelor respective;


Lit. e) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
f) organizează periodic informări şi dezbateri ale auditorilor de siguranţă rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării şi practicii în domeniu;


Lit. f) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
g) fundamentează şi elaborează proiecte privind norme, standarde şi ghiduri tehnice în materie, în concordanţă cu evoluţia reglementărilor la nivel european şi internaţional, şi înaintează aceste proiecte spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii;
h) participă pe plan naţional şi internaţional la activităţi specifice domeniului gestionării siguranţei rutiere;
i) contribuie la elaborarea strategiilor privind gestiunea siguranţei infrastructurii rutiere;
j) colectează şi arhivează toate rapoartele de audit de siguranţă rutieră, de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere şi de inspecţie de siguranţă rutieră;
k) elaborează şi propune spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor metodologia de lucru şi de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră;


Lit. k) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
l) ţine Registrul cu toate secţiunile acestuia şi operează modificările care se impun;
m) realizează documentaţii şi publicaţii de specialitate periodice pentru auditorii de siguranţă rutieră din evidenţa Registrului;


Lit. m) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
n) distribuie auditorilor de siguranţă rutieră documentaţiile şi publicaţiile prevăzute la lit. g) şi m), precum şi alte reglementări de interes;


Lit. n) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
o) efectuează prin proprii angajaţi inspecţiile de siguranţă rutieră/inspecţiile de siguranţă rutieră suplimentară;


Lit. o) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
p) stabileşte proceduri proprii de lucru pentru personalul de specialitate care formează echipele de inspecţie de siguranţă rutieră;


Lit. p) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
q) întocmeşte programe proprii pentru efectuarea inspecţiilor de siguranţă rutieră suplimentară, prevăzute la art. 10 alin. (11);


Lit. q) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
r) pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu alte organisme şi instituţii din ţară sau străinătate care desfăşoară activităţi în domeniul siguranţei rutiere.


Lit. r) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(3) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin prezenta lege şi prin alte acte normative privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe reţeaua rutieră.