lege transport its
Legislatie nationala,  Legislatie

LEGEA nr. 265/2008 – Gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră – Cap.V

CAP. V
Răspunderi şi sancţiuni

ART. 21
(1) Sancţiunile disciplinare se dispun şi se aplică de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în raport cu gravitatea abaterii şi constau în:
a) suspendarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră pe o durată de 30 de zile, în cazul nedepunerii în termen a rapoartelor pentru activităţile contractate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;


Lit. a) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
b) suspendarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră pe o durată de la o lună la 6 luni:
(i) pentru încetarea îndeplinirii uneia dintre condiţiile de obţinere a atestatului de auditor prevăzute la art. 4, până la îndeplinirea integrală a condiţiilor respective. Dacă după 6 luni condiţiile respective nu sunt îndeplinite integral, suspendarea se prelungeşte corespunzător;
(ii) pentru depăşirea nejustificată, cu cel puţin un an, a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (5);


Lit. b) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
c) suspendarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră pe o perioadă de un an, pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) şi art. 11 alin. (6) şi (7), dacă încălcarea nu este considerată infracţiune.


Lit. c) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(2) Procedura de cercetare a abaterilor disciplinare se realizează potrivit legii.

ART. 22
(1) Decizia Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. de aplicare a uneia dintre sancţiunile prevăzute la art. 21 alin. (1) poate fi contestată la Comisie în termen de 15 zile de la comunicare.
(2) Contestaţia exercitată potrivit alin. (1) suspendă executarea deciziei atacate, până la rămânerea definitivă a deciziei.
(3) Comisia este obligată ca în termen de maximum 30 de zile să emită o decizie în legătură cu contestaţia. Decizia va fi respectată şi executată întocmai de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
(4) Decizia Comisiei, prevăzută la alin. (3), poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile de la comunicare. Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în această situaţie.

ART. 23
Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aplicată salariatului Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. responsabil, pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2) -(4);
b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată auditorului de siguranţă rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) şi c), art. 11 alin. (6) şi (7), pentru nerespectarea metodologiei privind realizarea raportului, precum şi pentru depunerea raportului cu depăşirea nejustificată a termenului contractat de depunere;


Lit. b) a art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
c) cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată administratorului drumului pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (7), în termenul stabilit prin art. 10 alin. (8);


Lit. c) a art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
d) abrogată;


Lit. d) a art. 23 a fost abrogată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
e) cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea, fără justificări scrise depuse comisiei, a obligaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1);


Lit. e) a art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
f) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată beneficiarului evaluării de impact asupra siguranţei rutiere sau a auditului de siguranţă rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) privind solicitarea efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere sau a auditului de siguranţă rutieră, după caz.


Lit. f) a art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

ART. 24
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 23 se fac, după caz, de către:
a) personalul împuternicit în acest sens din cadrul Ministerului Transporturilor şi Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 lit. a)-f), în limita competenţelor acestora;
b) ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 lit. c) şi e).


Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 23, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesulverbal.