lege transport its
Legislatie nationala,  Legislatie

LEGEA nr. 265/2008 – Gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră – Cap.VI

CAP. VI
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 25
(1) Persoanele, altele decât cele prevăzute la art. 8 alin. (5), care până la data intrării în vigoare a prezentei legi au obţinut certificate de absolvire a unor cursuri de formare a auditorilor de siguranţă rutieră cu o durată de minimum 3 luni vor fi recunoscute ca auditori de siguranţă rutieră şi vor obţine, la cerere, atestatul de auditor de siguranţă rutieră prevăzut de prezenta lege.
(2) Cererea împreună cu documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se depun la secretariatul Comisiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 7 alin. (1).
(3) Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute şi atestă calitatea de auditor de siguranţă rutieră în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dispunând înscrierea în Registrul prevăzut de prezenta lege.

ART. 26
(1) Până la data de 19 octombrie 2011, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. elaborează şi înaintează spre aprobare un proiect de ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind adoptarea liniilor directoare.
(2) Până la data de 19 decembrie 2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii adoptă prin ordin al ministrului liniile directoare, urmând ca până la data de 19 martie 2012 să le comunice Comisiei Europene.


──────────
A se vedea Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 14 mai 2012.
──────────
(3) Orice modificare a liniilor directoare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi se comunică în termen de 90 de zile Comisiei Europene.
(4) Fără a aduce atingere liniilor directoare aprobate în temeiul alin. (1)-(3), Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. adoptă o serie de linii directoare temporare cu privire la măsurile de siguranţă care trebuie aplicate lucrărilor de construcţie, modernizare, reabilitare, reparare şi întreţinere a infrastructurii rutiere şi un program de inspecţie care are ca scop garantarea aplicării corespunzătoare a liniilor directoare temporare stabilite.

ART. 27
(1) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. asigură determinarea costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate şi a costului social mediu al unui accident grav, în condiţiile în care ambele se produc în România.
(2) Valorile costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate şi ale costului social mediu al unui accident grav sunt publice şi vor fi actualizate periodic, din 5 în 5 ani.
(3) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. poate avea în vedere o defalcare mai detaliată a costurilor unitare.

ART. 27^1
Activităţile de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, de audit de siguranţă rutieră şi de inspecţie de siguranţă rutieră se pot efectua şi pe alte categorii de drumuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2), opţional, la cererea investitorului sau administratorului, în condiţiile prezentei legi.


Art. 27^1 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

ART. 28
În anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, litera h) a literei A se modifică şi va avea următorul cuprins:
„h) profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale şi rutiere: comandant, ofiţer punte secund, ofiţer punte, şef mecanic, ofiţer mecanic secund, ofiţer mecanic, şef electrician maritim, ofiţer electrician maritim, pilot de mare largă, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţiei (PNA-TC), inginer de recepţie şi control aeronave, inginer de recepţie şi mijloace PNA-TC, auditor de securitate a aviaţiei civile, profesor de legislaţie rutieră, inspector ITP, lector pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, auditor de siguranţă rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră, inspector de siguranţă rutieră;”.

ART. 29
În direcţia cooperării internaţionale, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. participă la lucrări privind schimbul celor mai bune practici în domeniul gestionării siguranţei rutiere.

ART. 30
Organizaţiile neguvernamentale reprezentative care activează în domeniul siguranţei şi gestionării infrastructurii rutiere pot fi consultate cu privire la chestiuni legate de aspectele tehnice ale gestionării siguranţei rutiere.

ART. 31
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

ART. 32
Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 319 din 29 noiembrie 2008.

ART. 33
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii notifică prezenta lege Comisiei Europene.