lege transport its
Legislatie nationala,  Legislatie

Ordonanta nr. 7/2012 – Sisteme de transport inteligente

din 25/01/2012
Publicat in Monitoru/ Oficia/, Partea I nr. 77 din 31/01/2012
privind implementarea sistemelor de transport inteligente
in domeniul transportului rutier si pentru realizarea
interfetelor cu alte moduri de transport

Avand in vedere obligatia adoptarii si publicarii pana la data de 27 februarie 2012 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. 11.2 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Articolul 1
(1) Prezenta ordonanţă stabileşte un cadru de sprijinire a implementării şi utilizării pe teritoriul României a sistemelor de transport inteligente, denumite în continuare STI (sisteme de transport inteligente), în mod coerent şi coordonat cu sistemele similare implementate şi utilizate la nivelul Uniunii Europene, şi prevede condiţiile generale necesare în acest scop.
(2) Prezenta ordonanţă stabileşte măsurile necesare pentru ca specificaţiile care urmează a fi adoptate de Comisia Europeană conform prevederilor Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport, denumită în continuare Directiva STI (sisteme de transport inteligente) , pentru acţiuni în cadrul domeniilor prioritare şi, după caz, standardele necesare prevăzute de Directiva STI (sisteme de transport inteligente) să se aplice serviciilor şi aplicaţiilor STI din România în momentul implementării acestora.
(3) Prezenta ordonanţă se aplică serviciilor şi aplicaţiil STI (sisteme de transport inteligente) în domeniul transportului rutier, precum şi interfeţelor acestora cu alte moduri de transport, fără a aduce atingere aspectelor legate de securitatea naţională sau celor necesare în domeniul apărării.

Articolul 2

(1) În sensul prezentei ordonanţe, următoarele domenii constituie domenii prioritare pentru elaborarea şi utilizarea de specificaţii şi standarde conform prevederilor art. 1:
a) Domeniul prioritar I: Utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic şi de călătorie;
b) Domeniul prioritar II: Continuitatea serviciilor STI (sisteme de transport inteligente) de management al traficului şi al mărfurilor;
c) Domeniul prioritar III: Aplicaţii STI (sisteme de transport inteligente) pentru siguranţa şi securitatea rutieră;
d) Domeniul prioritar IV: Asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport.

(2) Sfera de aplicare a domeniilor prioritare este prevăzută în anexa nr. 1.
Articolul 3
În cadrul domeniilor prioritare, următoarele acţiuni constituie acţiuni prioritare pentru elaborarea şi utilizarea de specificaţii şi standarde, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1:
a) furnizarea unor servicii la nivelul Uniunii Europene de informare cu privire la călătoriile multimodale;
b) furnizarea unor servicii la nivelul Uniunii Europene de informare în timp real cu privire la trafic;
c) furnizarea de date şi proceduri către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, precum şi a unor informaţii minime universale în materie de trafic, referitoare la siguranţa rutieră;
d) furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul Uniunii Europene;
e) furnizarea unor servicii de informare referitoare la spaţii de parcare sigure pentru camioane şi vehicule comerciale;
f) furnizarea unor servicii de rezervare de spaţii de parcare sigure pentru camioane şi vehicule comerciale.

Articolul 4
În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) sisteme de transport inteligente sau STI (sisteme de transport inteligente) – sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule şi utilizatori, în gestionarea traficului şi gestionarea mobilităţii, precum şi pentru interfeţe cu alte moduri de transport;
b) interoperabilitate – capacitatea sistemelor şi a proceselor comerciale care se află la baza acestora de a face schimb de date, informaţii şi cunoştinţe;
c) aplicaţie STI – un instrument operaţional pentru aplicarea STI;
d) serviciu STI (sisteme de transport inteligente) – furnizarea unei aplicaţii STI într-un cadru organizaţional şi operaţional bine definit pentru a contribui la siguranţa utilizatorilor, la eficienţa, confortul şi/sau la facilitarea ori sprijinirea operaţiunilor de transport şi de călătorie;
e) furnizor de servicii STI (sisteme de transport inteligente) – orice furnizor, public sau privat, de servicii STI (sisteme de transport inteligente) ;
f) utilizator de STI (sisteme de transport inteligente) – orice utilizator de aplicaţii sau servicii STI (sisteme de transport inteligente) , inclusiv călătorii, participanţii la trafic vulnerabili, utilizatorii şi operatorii infrastructurii de transport rutier, administratorii parcurilor de vehicule şi operatorii serviciilor de urgenţă;
g) participanţi la trafic vulnerabili – participanţi la trafic nemotorizaţi, cum ar fi pietonii şi cicliştii, precum şi motocicliştii şi persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă ori cu capacitate de orientare redusă;
h) dispozitiv nomad – un dispozitiv portabil de comunicare ori de informare, care poate fi adus în interiorul vehiculului pentru a ajuta la conducerea acestuia şi/sau la operaţiunile de transport;
i) platformă – o unitate aflată la bord sau în exterior, care permite implementarea, furnizarea, exploatarea şi integrarea aplicaţiilor şi serviciilor STI (sisteme de transport inteligente);
j) arhitectură – proiectul conceptual care defineşte structura, comportamentul şi integrarea unui sistem dat în mediul său înconjurător;
k) interfaţă – un dispozitiv între sisteme, care asigură mijlocul prin care acestea se pot conecta şi pot interacţiona;
l) compatibilitate – capacitatea generală a unui dispozitiv sau a unui sistem de a lucra cu un alt dispozitiv ori sistem fără a fi necesare modificări;
m) continuitatea serviciilor – capacitatea de a asigura un serviciu neîntrerupt în reţelele de transport în întreaga Uniune Europeană;
n) date rutiere – date referitoare la caracteristicile infrastructurii rutiere, inclusiv la semnele de circulaţie fixe sau la caracteristicile reglementare ale acestora privind siguranţa;
o) date privind traficul – date anterioare şi în timp real referitoare la caracteristicile traficului rutier;
p) date privind călătoria – date de bază, precum orare şi tarife ale mijloacelor de transport în comun, necesare în vederea furnizării de informaţii privind călătoriile multimodale înaintea şi în timpul călătoriei, pentru a facilita planificarea, rezervarea şi adaptarea acesteia;
q) specificaţie – o măsură obligatorie prin care sunt stabilite dispoziţii cuprinzând cerinţe, proceduri şi orice alte norme relevante;
r) standard – un standard astfel cum este definit la art. 1 alin. (6) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulteriore.

Articolul 5
(1) Specificaţiile ce urmează a fi adoptate de către Comisia Europeană potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) se aplică tuturor serviciilor şi aplicaţiilor
STI (sisteme de transport inteligente) care fac obiectul prezentei ordonanţe, în momentul implementării acestora, în conformitate cu principiile prevăzute în anexa nr. 2, fără ca prin aceasta să se aducă atingere dreptului României de a decide cu privire la implementarea unor astfel de servicii şi aplicaţii STI (sisteme de transport inteligente) pe teritoriul său.
(2) Autorităţile prevăzute la art. 8 alin. (1) cooperează cu autorităţile celorlalte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte domeniile prioritare, în măsura în care nu s-a adoptat nicio specificaţie.

Articolul 6
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul operării aplicaţiilor şi serviciilor STI (sisteme de transport inteligente) care fac obiectul prezentei ordonanţe se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În mod special, entităţile care implementează serviciile şi aplicaţiile
STI (sisteme de transport inteligente) au obligaţia de a proteja datele cu caracter personal împotriva utilizării abuzive, inclusiv împotriva accesului neautorizat, modificării sau pierderii.
(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), pentru a se asigura confidenţialitatea se încurajează, după caz, utilizarea datelor anonime pentru buna funcţionare a aplicaţiilor şi serviciilor STI (sisteme de transport inteligente) .
(4) Prelucrarea datelor personale cu caracter special se realizează cu respectarea consimţământului persoanelor vizate.
(5) Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, datele cu caracter personal se prelucrează numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru buna funcţionare a aplicaţiilor şi serviciilor STI (sisteme de transport inteligente)
(6) În contextul operării aplicaţiilor şi serviciilor STI (sisteme de transport inteligente) ce fac obiectul prezentei ordonanţe sunt aplicabile prevederile Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările ulterioare.

Articolul 7
În cazul implementării şi utilizării aplicaţiilor şi serviciilor STI (sisteme de transport inteligente) care fac obiectul prezentei ordonanţe, aspectele legate de răspundere prevăzute în specificaţiile ce urmează a fi adoptate potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) sunt tratate în conformitate cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi cu cele naţionale relevante în vigoare, în special cu prevederile Legii nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defecte, republicată.

Articolul 8
(1) Se constituie Consiliul de coordonare pentru STI (sisteme de transport inteligente), denumit în continuare CC STI (sisteme de transport inteligente) , structură fără personalitate juridică, organizat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, alcătuit din reprezentanţi ai:
a) Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
b) Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;
c) Ministerului Administraţiei şi Internelor;
d) Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;
e) Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
f) Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
g) Ministerului Mediului şi Pădurilor;
h) Ministerului Sănătăţii;
i) Ministerului Apărării Naţionale;
j) Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
k) Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM);
l) Agenţiei Spaţiale Române (ROSA);
m) Asociaţiei de Standardizare din România (ASRO);
n) Institutului Naţional de Statistică;
o) Federaţiei Autorităţilor Locale din România;
p) Asociaţiei Municipiilor din România;
q) Asociaţiei Oraşelor din România;
r) Asociaţiei Comunelor din România;
s) Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.
(2) CC STI (sisteme de transport inteligente) are ca atribuţie principală asigurarea coordonării, la nivel naţional, a acţiunilor necesare implementării prezentei ordonanţe şi realizării cooperării între autorităţile care au responsabilităţi în domeniile în legătură cu care se implementează servicii şi aplicaţii STI care fac obiectul prezentei ordonanţe.
(3) Atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare a CC STI (sisteme de transport inteligente) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(4) Membrii CC STI (sisteme de transport inteligente) îşi desemnează reprezentanţii în CC STI (sisteme de transport inteligente) în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
(5) Reprezentanţii desemnaţi conform alin. (4) sunt la nivel de secretar de stat sau asimilat acestuia, preşedintele sau împuternicitul acestuia, după caz, şi câte un membru supleant.
(6) Reprezentanţii instituţiilor publice şi ai structurilor asociative prevăzute la alin. (1), atât titulari, cât şi supleanţi, sunt desemnaţi de către conducătorii acestora, prin act administrativ, după caz. În absenţa membrului titular, membrul supleant participă cu drepturi depline la şedinţele CC STI (sisteme de transport inteligente) .
(7) Preşedinţia CC STI (sisteme de transport inteligente) este asigurată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi vicepreşedinţia de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
(8) Secretariatul CC STI (sisteme de transport inteligente) este asigurat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţia de specialitate desemnată în acest sens prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
(9) CC STI (sisteme de transport inteligente) îşi poate constitui un grup de lucru interinstituţional alcătuit din experţi desemnaţi de către conducătorii instituţiilor publice sau ai structurilor asociative prevăzute la alin. (1).
(10) CC STI (sisteme de transport inteligente) poate fi sprijinit în activitatea sa de un grup tehnic cu rol consultativ alcătuit din reprezentanţi la nivel înalt ai furnizorilor relevanţi de servicii STI (sisteme de transport inteligente), ai asociaţiilor de utilizatori, ai operatorilor de transport, ai constructorilor de autovehicule, ai partenerilor sociali, ai asociaţiilor profesionale şi ai altor entităţi interesate.
(11) Componenţa CC STI (sisteme de transport inteligente) poate fi modificată şi/sau completată prin hotărâre a Guvernului.

Articolul 9
(1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii transmite Comisiei Europene informaţiile privind acţiunile
STI (sisteme de transport inteligente) pe plan naţional, prevăzute la art. 17 alin. (2) din Directiva STI (sisteme de transport inteligente) pe baza datelor furnizate de către autorităţile şi instituţiile prevăzute în anexa nr. 3.
(2) Datele furnizate de către autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte formularul de raportare prevăzut în anexa nr. 4.

Articolul 10
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.
*
Prezenta ordonanţă transpune Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 207 din 6 august 2010.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu
Ministrul administraţiei şi internelor, Mihai Capră, secretar de stat
Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Valerian Vreme
Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea
Ministrul sănătăţii, Ritli Ladislau
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton
Ministrul mediului şi pădurilor, Laszlo Borbely
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru Funeriu
Ministrul apărării naţionale, Gabriel Oprea
Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban
Bucureşti, 25 ianuarie 2012. Nr. 7.