regulament-european transport
Directive Europene,  Legislatie

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/962 – Directiva 2010/40/UE

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/962 AL COMISIEI din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic

COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010
privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (1), în special articolul 7 întrucât:

(1) Articolul 3 litera (b) din Directiva 2010/40/UE stabilește ca acțiune prioritară furnizarea unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic la nivelul UE pentru elaborarea și utilizarea de specificații și standarde.
(2) Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2010/40/UE prevede obligația Comisiei de a adopta specificațiile necesare pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea și continuitatea implementării și utilizării operaționale a sistemelor de transport inteligente (STI) pentru prestarea, la nivelul UE, a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic. Prezentul regulament își propune să îmbunătățească accesibilitatea, schimbul, reutilizarea și actualizarea datelor rutiere și a datelor privind traficul necesare pentru furnizarea unor servicii de înaltă calitate și continue de informare în timp real cu privire la trafic pe întregul teritoriu al Uniunii.
(3) Articolul 5 din Directiva 2010/40/UE prevede că la implementarea aplicațiilor și serviciilor STI ar trebui să se aplice specificațiile adoptate în conformitate cu articolul 6 din directiva menționată mai sus, fără a se aduce atingere dreptului fiecărui stat membru de a decide cu privire la implementarea unor astfel de aplicații și servicii pe teritoriul său.
(4) Aceste specificații ar trebui să se aplice furnizării tuturor serviciilor de informare în timp real cu privire la trafic, fără a aduce atingere anumitor specificații adoptate în cadrul altor acte în temeiul Directivei 2010/40/UE a Comisiei, fiind vorba în special despre Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 al Comisiei (2) și Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 al Comisiei (3).
(5) În Uniune, există deja o piață pentru furnizarea unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic și este atât în interesul utilizatorilor, cât și al clienților acestor servicii, precum și în interesul prestatorilor serviciilor în cauză să se creeze condiții-cadru adecvate care să asigure menținerea acestei piețe și dezvoltarea sa ulterioară sub forme novatoare. În ceea ce privește prestarea unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic, Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) stabilește norme minime privind reutilizarea informațiilor din sectorul public în întreaga Uniune. În ceea ce privește reutilizarea datelor deținute de autoritățile rutiere și de operatorii rutieri din sectorul public, normele stabilite prin prezentul regulament, în special cele privind actualizările datelor, sunt aplicabile fără a aduce atingere normelor stabilite prin Directiva 2003/98/CE.
(6) Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) creează o infrastructură UE de date spațiale cu scopul de a permite schimbul de informații spațiale și accesul publicului la acestea (inclusiv categoria de date spațiale „Rețele de transport”) în întreaga Uniune, pentru a veni în sprijinul politicilor Uniunii din domeniul mediului, precum și al politicilor sau activităților care pot avea efecte asupra mediului. Specificațiile stabilite prin prezentul regulament ar trebui să fie compatibile cu specificațiile stabilite prin Directiva 2007/2/CE și prin actele de punere în aplicare a acesteia, în special Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 al Comisiei (1). Extinderea domeniului de aplicare al acestor specificații la toate tipurile de date rutiere statice ar putea promova, de asemenea, o armonizare mai accentuată în acest domeniu.
(7) Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) definește infrastructura de transport rutier care face parte din rețeaua transeuropeană de transport centrală și din cea globală. Prezentul regulament ar trebui să se aplice rețelei rutiere transeuropene globale, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, întrucât aceasta este rețeaua în care se desfășoară cea mai mare parte a transportului rutier internațional. Deoarece majoritatea autostrăzilor sunt deja incluse în această rețea, prezentul regulament ar trebui să reglementeze și alte autostrăzi, astfel încât utilizatorii căilor rutiere să beneficieze de coerență. Externalitățile recurente legate de trafic și alte dificultăți de gestionare a acestuia, precum congestionarea și poluarea atmosferică sau fonică, nu sunt apanajul rețelei rutiere transeuropene sau al autostrăzilor. În realitate, congestionarea recurentă a traficului se produce, într-o mare măsură, în zonele urbane. Prin urmare, ar trebui să li se permită statelor membre să aplice prezentele specificații și în cazul anumitor drumuri desemnate drept zone prioritare și situate în afara rețelei rutiere transeuropene și a rețelei de autostrăzi. Având în vedere faptul că, prin natura lor, modelele de trafic se află într-o continuă schimbare, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a actualiza aceste zone prioritare.
(8)Datele rutiere statice, datele dinamice referitoare la starea drumurilor și datele privind traficul rutier au caracteristici diferite și trebuie să respecte, fiecare în parte, cerințe adecvate. Având în vedere diversitatea surselor de date, care variază de la senzori amplasați în infrastructură la vehicule cu funcție de senzori, este important că specificațiile să se aplice categoriilor de date relevante, indiferent de sursa datelor și de tehnologia utilizată pentru a crea sau pentru a actualiza datele.
(9) În cazul unei eventuale prelucrări de date cu caracter personal, acestea ar trebui anonimizate în mod ireversibil, în măsura în care este posibil. În plus, datele în cauză ar trebui să fie prelucrate în conformitate cu legislația Uniunii, în special cu dispozițiile din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) și din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), precum și în conformitate cu actele legislative naționale care decurg din aceste directive. Totodată, prelucrarea acestor date trebuie să respecte principiul limitării scopului și principiul reducerii la minimum a cantității de date colectate.
(10) Dacă, în viitor, serviciul de informații se va baza pe colectarea de date, inclusiv în materie de geolocalizare, furnizate de utilizatorii finali înșiși sau prin sisteme colaborative, utilizatorii finali ar trebui să fie informați în mod clar cu privire la colectarea unor astfel de date, la măsurile luate pentru colectarea datelor și la posibila urmărire, precum și la perioadele de-a lungul cărora sunt păstrate aceste date. Entitățile publice și private care colectează date, precum operatorii rutieri, prestatorii de servicii și industria constructoare de autovehicule, ar trebui să aplice măsuri tehnice corespunzătoare pentru a asigura anonimatul datelor primite de la utilizatorii finali sau de la vehiculele acestora.
(11) Pentru a permite dezvoltarea unei oferte armonizate și neîntrerupte de servicii de informare în timp real cu privire la trafic, statele membre ar trebui să se bazeze pe soluții și standarde tehnice existente, asigurate de organizații europene și internaționale de standardizare, cum ar fi DATEX II (CEN/TS 16157, precum și versiunile ulterioare îmbunătățite) și standardele ISO. În ceea ce privește tipurile de date pentru care nu este disponibil niciun format standardizat, statele membre și părțile interesate ar trebui încurajate să coopereze pentru a ajunge la un acord în ceea ce privește definirea datelor, formatul datelor și metadatele.
(12) În Uniune există deja mai multe metode de referențiere geografică dinamică, care sunt aplicate deja la nivelul statelor membre. Utilizarea unor metode diferite de referențiere geografică ar trebui autorizată în continuare. Cu toate acestea, statele membre și părțile interesate ar trebui să fie încurajate să coopereze pentru a ajunge la un acord cu privire la metodele permise pentru referențierea geografică, apelând, dacă este necesar, la organismele europene de standardizare.
(13) Accesibilitatea datelor rutiere statice și actualizarea lor periodică de către autoritățile rutiere și operatorii rutieri sunt de o importanță determinantă pentru elaborarea de hărți digitale actualizate și exacte, care reprezintă un atu esențial pentru dezvoltarea de aplicații STI fiabile. Producătorii de hărți digitale ar trebui să fie încurajați să integreze în timp util actualizări ale datelor rutiere statice în hărțile lor existente și în serviciile lor existente de actualizare a hărților. Pentru a acționa în concordanță cu politicile publice, precum siguranța rutieră, autoritățile publice ar trebui să fie în măsură să le solicite prestatorilor de servicii și producătorilor de hărți digitale să corecteze inexactitățile din datele lor.
(14) Accesibilitatea unor date rutiere statice, a unor date dinamice privind starea drumurilor și a unor date privind traficul care să fie precise și actualizate este esențială pentru prestarea unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic pe întregul teritoriu al Uniunii. Datele relevante sunt colectate și stocate de autoritățile rutiere, de operatorii rutieri și de prestatorii de servicii de informare în timp real cu privire la trafic. Pentru a facilita schimbul și reutilizarea cu ușurință a acestor date pentru prestarea unor astfel de servicii, autoritățile rutiere, operatorii rutieri și furnizorii de servicii de informare în timp real cu privire la trafic ar trebui să permită accesul altor autorități rutiere, operatori rutieri, prestatori de servicii de informare în timp real cu privire la trafic și producători de hărți digitale, prin intermediul unui punct de acces național sau comun, la date, la metadatele corespunzătoare și la informațiile privind calitatea datelor. Acest punct de acces poate fi asigurat sub forma unui depozit, a unui registru, a unui portal de internet sau sub alte forme similare, în funcție de tipul de date. Statele membre ar trebui să regrupeze punctele de acces publice și private existente într-un singur punct, care să permită accesul la toate tipurile de date disponibile relevante ce se încadrează în domeniul de aplicare al prezentelor specificații. Statelor membre ar trebui să li se permită să coopereze pentru a înființa un punct de acces comun care să deservească datele disponibile ale statelor membre participante. Statele membre ar trebui să dispună de libertate de decizie cu privire la posibilitatea de a utiliza punctele de acces înființate prin alte acte delegate adoptate în temeiul Directivei 2010/40/UE cu titlu de puncte naționale de acces pentru datele care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament.
(15) Pentru a le permite autorităților rutiere, operatorilor rutieri, prestatorilor de servicii și producătorilor de hărți digitale să caute și să utilizeze cu succes datele relevante la un raport optim între costuri și beneficii, este necesar să se descrie în mod corect conținutul și structura acestor date, utilizându-se metadatele corespunzătoare.
(16) Prezentele specificații nu ar trebui să oblige autoritățile rutiere sau operatorii rutieri și furnizorii de servicii să înceapă colectarea unor date care nu sunt deja colectate sau să digitalizeze date care nu sunt deja disponibile într-un format care să poată fi citit în mod automat. Cerințele specifice cu privire la actualizările datelor rutiere statice, ale datelor dinamice privind starea drumurilor și ale datelor privind traficul rutier ar trebui să se aplice numai în ceea ce privește datele care sunt efectiv culese și disponibile într-un format care poate fi citit în mod automat. În același timp, statele membre ar trebui să fie încurajate să identifice modalități eficiente prin prisma raportului costuri-beneficii care să răspundă propriilor necesități de digitalizare a datelor rutiere statice existente. (17) Prezentele specificații nu ar trebui să oblige autoritățile rutiere sau operatorii rutieri să definească sau să pună în aplicare planuri de circulație rutieră și măsuri temporare de gestionare a traficului și nici să oblige prestatorii de servicii să își utilizeze datele, indiferent, care ar fi acestea, în comun cu alți furnizori de servicii. Furnizorii de servicii ar trebui să dispună de libertatea de a încheia acorduri comerciale pentru reutilizarea datelor relevante.
(18) Statele membre și părțile interesate din sectorul STI ar trebui încurajate să coopereze pentru a ajunge la un acord asupra unor definiții comune ale calității datelor, astfel încât să se utilizeze indicatori comuni de calitate a datelor de-a lungul întregului lanț valoric al datelor de trafic, cum ar fi caracterul complet, exactitatea și actualitatea datelor, metodele de achiziție și de referențiere geografică utilizate, precum și controalele de calitate aplicate. Ele ar trebui, de asemenea, să fie încurajate să colaboreze în continuare pentru a elabora metode asociate de măsurare și monitorizare a calității diferitelor tipuri de date. Statele membre ar trebui să fie încurajate să facă schimburi de cunoștințe, experiență și bune practici în acest domeniu.
(19) Este recunoscut faptul că utilizarea datelor rutiere, a datelor privind traficul și a serviciilor de informare în timp real cu privire la trafic generate de furnizori de servicii privați poate reprezenta pentru autoritățile publice o modalitate eficace, din punctul de vedere al costurilor, de îmbunătățire a gestionării traficului, precum și a gestionării și întreținerii infrastructurii. Cu toate acestea, modalitățile și condițiile specifice aplicabile pentru utilizarea sau reutilizarea acestor date și a serviciilor asociate ar trebui lăsate la latitudinea părților interesate, fără a aduce atingere dispozițiilor Directivei 2003/98/CE. (20) Furnizorii de servicii privați pot utiliza datele rutiere statice, datele dinamice privind starea drumurilor și datele privind traficul rutier colectate de autoritățile rutiere și de operatorii rutieri ca date de intrare pentru propriile servicii de informare în timp real cu privire la trafic. Modalitățile și condițiile specifice aplicabile în cazul unei astfel de reutilizări a acestor date ar trebui să fie lăsate la latitudinea părților implicate, fără a se aduce atingere dispozițiilor Directivei 2003/98/CE.
(21) Pentru a se asigura că prezentele specificații sunt puse în aplicare în mod corect, statele membre ar trebui să evalueze respectarea de către autoritățile rutiere, operatorii rutieri, producătorii de hărți digitale și furnizorii de servicii a cerințelor privind accesibilitatea, schimbul, reutilizarea și actualizarea datelor rutiere și a datelor privind traficul. În acest scop, autoritățile competente ar trebui să aibă libertatea de a se baza pe declarațiile de conformitate justificate prin elemente concrete care le-au fost prezentate de autoritățile rutiere, operatorii rutieri, producătorii de hărți digitale și furnizorii de servicii. (22) Prezentele specificații nu îngrădesc libertatea de exprimare a organismelor de radiodifuziune, în măsura în care nu le obligă să ia atitudine într-un mod sau într-altul cu privire la informațiile care urmează să fie diseminate și lasă la dispoziția statelor membre o marjă de manevră suficient de amplă astfel încât acestea să poată ține seama de tradițiile constituționale naționale în ceea ce privește libertatea de exprimare a organismelor de radiodifuziune.
(23) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (1) și a emis un aviz la 17 iunie 2015,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește specificațiile necesare pentru a asigura accesibilitatea, schimbul, reutilizarea și actualizarea datelor rutiere și a celor referitoare la trafic de către autoritățile rutiere, operatorii rutieri și furnizorii de servicii pentru prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic. Domeniul său de aplicare îl constituie rețeaua rutieră transeuropeană globală, dar și autostrăzile care nu sunt incluse în această rețea, precum și zonele prioritare stabilite de autoritățile naționale, atunci când acestea din urmă apreciază că este cazul. Regulamentul se aplică în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2010/40/UE.

Articolul 2
Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică definițiile de la articolul 4 din Directiva 2010/40/CE. Se aplică, de asemenea, următoarele definiții: (1) „rețea rutieră transeuropeană centrală” înseamnă infrastructura de transport rutier care face parte din rețeaua centrală, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013; (2) „rețea rutieră transeuropeană globală” înseamnă infrastructura de transport rutier care face parte din rețeaua globală, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului; (3) „autostradă” înseamnă o șosea care este desemnată ca atare de statul membru în care este situată; (4) „zone prioritare” înseamnă tronsoane de drum desemnate de autoritățile naționale atunci când consideră că este cazul, în special în zonele urbane, care nu fac parte din rețeaua rutieră transeuropeană globală și nu sunt nici autostrăzi, pe baza nivelurilor de congestionare recurentă a traficului sau în temeiul altor considerații legate de gestionarea traficului; (5) „accesibilitatea datelor” înseamnă posibilitatea de a solicita și de a obține datele în orice moment într-un format care să poată fi citit automat;(6) „date rutiere statice” înseamnă date rutiere care nu variază în mod frecvent sau cu regularitate, astfel cum sunt enumerate la punctul 1 din anexă; (7) „date rutiere dinamice” înseamnă date rutiere care variază în mod frecvent sau cu regularitate și descriu starea drumului, astfel cum sunt enumerate la punctul 2 din anexă; (8) „date privind traficul” înseamnă date referitoare la caracteristicile traficului rutier, astfel cum sunt enumerate la punctul 3 din anexă; (9) „actualizarea datelor” înseamnă orice modificare a datelor existente, inclusiv eliminarea acestora sau introducerea unor elemente suplimentare ori noi; (10) „informații în timp real cu privire la trafic” înseamnă informații obținute din orice date rutiere statice, din orice date dinamice privind starea drumurilor, din orice date privind traficul sau prin combinarea acestor date, oferite de orice autorități rutiere, operatori rutieri sau prestatori de servicii utilizatorilor și utilizatorilor finali, prin orice mijloace de comunicare; (11) „serviciu de informare în timp real cu privire la trafic” înseamnă un serviciu STI care le oferă imediat utilizatorilor și utilizatorilor finali informații în timp real cu privire la trafic; (12) „autoritate rutieră” înseamnă orice autoritate publică responsabilă de planificarea, controlul sau gestionarea drumurilor care se încadrează în sfera sa de competență teritorială; (13) „operator rutier” înseamnă orice entitate publică sau privată responsabilă de întreținerea și administrarea unui drum; (14) „prestator de servicii” înseamnă orice prestator public sau privat al unui serviciu de informare în timp real cu privire la trafic, cu excepția entităților care se limitează la a transmite informații, destinat utilizatorilor și utilizatorilor finali; (15) „utilizator” înseamnă orice autorități rutiere, operatori rutieri, prestatori de servicii și producători de hărți digitale; (16) „utilizator final” înseamnă orice utilizatori de drumuri, atât persoane fizice, cât și juridice, care au acces la servicii de informare în timp real cu privire la trafic; (17) „punct de acces” înseamnă o interfață digitală în care datele rutiere statice, datele dinamice privind starea drumurilor și datele privind traficul, împreună cu metadatele corespunzătoare, sunt puse la dispoziția utilizatorilor cu scopul de a fi reutilizate sau în care sursele și metadatele acestor date sunt puse la dispoziția utilizatorilor cu scopul de a fi reutilizate; (18) „metadate” înseamnă o descriere structurată a conținutului datelor care facilitează căutarea și utilizarea acestor date; (19) „servicii de căutare”, înseamnă servicii care permit căutarea datelor solicitate utilizând conținutul metadatelor corespunzătoare și afișând acest conținut; (20) „măsuri temporare de gestionare a traficului” înseamnă măsuri temporare menite să soluționeze o anumită perturbare a traficului și elaborate, de exemplu, cu scopul de a controla și de a orienta fluxurile de trafic; (21)„planuri de circulație rutieră” înseamnă măsuri permanente de gestionare a traficului care sunt elaborate de administratorii de trafic cu scopul de a controla și de a orienta fluxurile de trafic în urma unor perturbări permanente sau recurente ale traficului.

Articolul 3
Puncte naționale de acces

1.Fiecare stat membru înființează un punct național de acces. Punctul național de acces constituie un punct de acces unic al utilizatorilor la datele rutiere și la datele privind traficul, inclusiv la actualizările datelor, oferite de către autoritățile rutiere, operatorii rutieri și prestatorii de servicii și care privesc teritoriul unui anumit stat membru. 2.Punctele naționale de acces existente înființate în conformitate cu cerințele care decurg din alte acte delegate adoptate în temeiul Directivei 2010/40/UE pot fi utilizate ca puncte naționale de acces, dacă statele membre consideră că această măsură este adecvată. 3.Punctele naționale de acces le asigură utilizatorilor servicii de căutare adecvate. 4.Autoritățile rutiere și operatorii rutieri, în cooperare cu producătorii de hărți digitale și prestatorii de servicii, trebuie să se asigure că oferă metadatele corespunzătoare pentru a le permite utilizatorilor să caute și să utilizeze seturile de date la care accesul se face prin intermediul punctelor naționale de acces. 5.Două sau mai multe state membre pot înființa un punct de acces comun.

Articolul 4
Accesibilitatea, schimbul și reutilizarea datelor rutiere statice

1.Pentru a facilita prestarea unor servicii compatibile, interoperabile și continue de informare în timp real cu privire la trafic pe întregul teritoriu al Uniunii, autoritățile rutiere și operatorii rutieri pun la dispoziție datele rutiere statice pe care le colectează și le actualizează în conformitate cu articolul 8 într-un format standardizat, dacă este disponibil, sau în orice alt format care poate fi citit în mod automat. 2.Datele menționate la alineatul (1) și metadatele corespunzătoare, inclusiv informațiile referitoare la calitatea acestora, sunt accesibile pentru a face obiectul unor schimburi și pentru a fi reutilizate de orice producător de hărți digitale sau de orice prestator de servicii din Uniune: (a) în mod nediscriminatoriu; (b) într-un interval de timp care să asigure prestarea la timp a serviciului de informare în timp real cu privire la trafic; (c) prin intermediul punctelor de acces naționale sau comune menționate la articolul 3; (d) autoritățile rutiere, operatorii rutieri, producătorii de hărți digitale și prestatorii de servicii care utilizează datele rutiere statice menționate la alineatul (1) colaborează pentru a se asigura că orice inexactități legate de datele rutiere statice le sunt semnalate fără întârziere autorităților rutiere și operatorilor rutieri de la care provin datele. 3.În cazul în care utilizează datele rutiere statice menționate la alineatul (1) oferite de autoritățile rutiere și de operatorii rutieri, prestatorii de servicii țin seama, în măsura în care este posibil, de planurile de circulație rutieră elaborate de autoritățile competente.

Articolul 5
Accesibilitatea, schimbul și reutilizarea datelor dinamice privind starea drumurilor

1.Pentru a facilita prestarea unor servicii compatibile, interoperabile și continue de informare în timp real cu privire la trafic pe întregul teritoriu al Uniunii, autoritățile rutiere și operatorii rutieri pun la dispoziție datele dinamice privind starea drumurilor pe care le culeg și actualizează în temeiul articolului 9 în formatul DATEX II (CEN/TS 16157 și versiunile îmbunătățite ulterior) sau în orice format care poate fi citit în mod automat și este pe deplin compatibil și interoperabil cu DATEX II. 2.Datele menționate la alineatul (1) și metadatele corespunzătoare, inclusiv informațiile referitoare la calitatea acestora, sunt accesibile pentru a face obiectul unor schimburi și pentru a fi reutilizate de orice prestator de servicii din Uniune: (a) în mod nediscriminatoriu; (b) într-un interval de timp care să asigure prestarea la timp a serviciului de informare în timp real cu privire la trafic; (c) prin intermediul punctului de acces național sau comun menționat la articolul 3. 3.În cazul în care utilizează datele dinamice privind starea drumurilor menționate la alineatul (1) care le-au fost oferite de autoritățile rutiere și de operatorii rutieri, prestatorii de servicii țin seama, în măsura în care acest lucru este posibil, de orice măsuri temporare de gestionare a traficului adoptate de autoritățile competente.

Articolul 6
Accesibilitatea, schimbul și reutilizarea datelor privind traficul

1.Pentru a facilita prestarea unor servicii compatibile, interoperabile și continue de informare în timp real cu privire la trafic pe întregul teritoriu al Uniunii, autoritățile rutiere și operatorii rutieri pun la dispoziție datele privind traficul pe care le culeg și actualizează în temeiul articolului 10 în formatul DATEX II (CEN/TS 16157 și versiunile îmbunătățite ulterior) sau în orice format care poate fi citit în mod automat și este pe deplin compatibil și interoperabil cu DATEX II. 2.Datele menționate la alineatul (1) și metadatele corespunzătoare, inclusiv informațiile referitoare la calitatea acestora, sunt accesibile pentru a face obiectul unor schimburi și pentru a fi reutilizate de orice prestator de servicii din Uniune: (a) în mod nediscriminatoriu; (b) într-un interval de timp care să asigure prestarea la timp a serviciului de informare în timp real cu privire la trafic; (c) prin intermediul punctului de acces național sau comun menționat la articolul 3.
3.În scopul de a optimiza gestionarea traficului, autoritățile rutiere și operatorii rutieri le pot solicita prestatorilor de servicii să furnizeze datele privind traficul pe care le culeg și actualizează în temeiul articolului 10. Aceste date sunt furnizate în formatul DATEX II (CEN/TS 16157 și versiunile îmbunătățite ulterior) sau în orice format care poate fi citit în mod automat și este pe deplin compatibil și interoperabil cu DATEX II, prin intermediul punctului de acces menționat la articolul 3 și sunt însoțite de metadatele corespunzătoare, inclusiv de informații privind calitatea acestora.

Articolul 7
Actualizările de date

Serviciile de informare în timp real cu privire la trafic se bazează pe actualizări ale datelor rutiere statice, ale datelor dinamice privind starea drumurilor și ale datele privind traficul sau pe orice combinație a acestora. Toate datele sunt actualizate în mod regulat de autoritățile rutiere, de operatorii rutieri și de prestatorii de servicii în conformitate cu cerințele prevăzute la articolele 8-10. Autoritățile rutiere, operatorii rutieri și prestatorii de servicii corectează la timp eventualele inexactități pe care le-au detectat în datele proprii sau care le-au fost semnalate de către orice utilizator și orice utilizatori finali.

Articolul 8
Actualizarea datelor rutiere statice

1.Actualizările datelor rutiere statice vizează cel puțin următorii parametri: (a) tipul de date rutiere statice, prevăzut la punctul 1 din anexă, vizate de actualizare; (b) localizarea situației vizate de actualizare; (c) tipul de actualizare (modificare, inserare sau eliminare); (d) descrierea actualizării; (e) data la care au fost actualizate datele; (f) data și ora la care a avut loc sau este planificată modificarea unei anumite stări; (g) calitatea actualizării datelor. Localizarea situației vizate de actualizare este stabilită prin intermediul unei metode standardizate sau al oricărei metode general acceptate de referențiere geografică dinamică care permite decodarea și interpretarea fără echivoc a acestei localizări. 2.Autoritățile rutiere și operatorii rutieri asigură actualizarea la timp a datelor rutiere statice și, în cazul în care acestea sunt cunoscute și dacă este posibil, pun actualizările în cauză la dispoziția utilizatorilor în prealabil. 3.În cazul în care utilizează actualizări ale datelor rutiere statice, producătorii de hărți digitale și prestatorii de servicii se asigură că aceste actualizări sunt prelucrate în timp util pentru a pune informațiile la dispoziția utilizatorilor finali, fără întârziere.

Articolul 9
Actualizarea datelor dinamice privind starea drumurilor

1.Actualizările datelor dinamice privind starea drumurilor vizează cel puțin următorii parametri: (a) tipul de date dinamice privind starea drumurilor, prevăzut la punctul 2 din anexă, vizate de actualizare și, dacă este cazul, o descriere succintă a acesteia; (b) localizarea evenimentului sau situației vizate de actualizare; (c) perioada în care s-a produs evenimentul sau starea vizată de actualizare; (d) calitatea actualizării datelor.
Localizarea evenimentului sau a situației vizate de actualizare este stabilită prin intermediul unei metode standardizate sau al oricărei alte metode general acceptate de referențiere geografică dinamică care permite decodarea și interpretarea fără echivoc a acestei localizări. 2.Autoritățile rutiere și operatorii rutieri asigură actualizarea la timp a datelor dinamice privind starea drumurilor și, în cazul în care acestea sunt cunoscute și dacă este posibil, pun aceste actualizări la dispoziția utilizatorilor în prealabil. 3.Informațiile în timp real referitoare la trafic sunt modificate în consecință sau retrase în cel mai scurt termen posibil după ce a intervenit o schimbare în statutul datelor dinamice privind starea drumurilor. 4.În cazul în care utilizează actualizări ale datelor dinamice privind starea drumurilor, prestatorii de servicii se asigură că aceste actualizări sunt prelucrate în timp util pentru a pune informațiile la dispoziția utilizatorilor finali fără întârziere.

Articolul 10
Actualizarea datelor privind traficul

1.Actualizările datelor privind traficul includ cel puțin următorii parametri: (a) tipul de date privind traficul, prevăzut la punctul 3 din anexă, vizate de actualizare și, dacă este cazul, o descriere succintă a acesteia; (b) localizarea evenimentului sau situației vizate de actualizare; (c) calitatea actualizării datelor. Localizarea evenimentului sau a situației vizate de actualizare este stabilită prin intermediul unei metode standardizate sau al oricărei alte metode general acceptate de referențiere geografică dinamică care permite decodarea și interpretarea fără echivoc a acestei localizări. 2.Informațiile în timp real referitoare la trafic sunt modificate în consecință sau retrase în cel mai scurt termen posibil de către operatorii rutieri și prestatorii de servicii după ce a intervenit o schimbare în statutul datelor privind traficul. 3.În cazul în care utilizează actualizări ale datelor privind traficul, prestatorii de servicii se asigură că aceste actualizări sunt prelucrate în timp util pentru a pune informațiile la dispoziția utilizatorilor finali fără întârziere.

Articolul 11
Evaluarea conformității

1.Statele membre analizează dacă cerințele prevăzute la articolele 3-10 sunt respectate de autoritățile rutiere, de operatorii rutieri, de producătorii de hărți digitale și de prestatorii de servicii în conformitate cu alineatele (2)-(3). 2.În scopul de a efectua evaluarea, autoritățile competente ale statelor membre pot solicita din partea autorităților rutiere, operatorilor rutieri, producătorilor de hărți digitale și prestatorilor de servicii următoarele documente: (a) o descriere a datelor rutiere și a datelor privind traficul, a hărții digitale sau a serviciilor de informare în timp real cu privire la trafic pe care le furnizează, precum și informații privind calitatea acestora și condițiile de reutilizare a datelor în cauză; (b) o declarație de conformitate cu cerințele prevăzute la articolele 3-10 bazată pe elemente concrete. 3.Statele membre verifică în mod aleatoriu corectitudinea declarațiilor menționate la alineatul (2) litera (b).

Articolul 12
Raportare

1.Până la 13 iulie 2017 cel târziu, statele membre prezintă Comisiei un raport cu privire la eventualele măsuri luate în vederea înființării unui punct național de acces și la modalitățile de funcționare ale acestuia și, atunci când este cazul, lista autostrăzilor care nu sunt incluse în rețeaua rutieră transeuropeană globală și a zonelor desemnate ca fiind prioritare.
2.Până la 13 iulie 2018 cel târziu și, ulterior, la fiecare doi ani calendaristici, statele membre prezintă Comisiei un raport care conține următoarele informații: (a) progresele realizate în ceea ce privește accesibilitatea, schimbul și reutilizarea tipurilor de date rutiere și de date privind traficul prevăzute în anexă; (b) acoperirea geografică și conținutul datelor rutiere și al datelor privind traficul transmise în cadrul serviciilor de informare în timp real cu privire la trafic și calitatea acestora, inclusiv criteriile utilizate pentru a defini această calitate și mijloacele folosite pentru monitorizarea calității; (c) rezultatele evaluării conformității menționate la articolul 11 cu cerințele prevăzute la articolele 3-10; (d) dacă este cazul, o descriere a modificărilor punctului național sau comun de acces; (e) dacă este cazul, o descriere a modificărilor zonelor prioritare.

Articolul 13
Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament se aplică de la 13 iulie 2017. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2014. Pentru Comisie Președintele Jean-Claude JUNCKER

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *