lege transport its
Legislatie nationala,  Legislatie

LEGEA nr. 265/2008 – Gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră – Cap. I

CAP. I Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul instituţional şi modul de gestionare a siguranţei circulaţiei
pe reţeaua rutieră.
(2) Prezenta lege se aplică drumurilor noi şi drumurilor existente, după cum urmează:
a) autostrăzilor, drumurilor expres, precum şi drumurilor aparţinând reţelei rutiere
transeuropene, astfel cum este definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru
dezvoltarea reţelei transeuropene de transport;
b) drumurilor de interes naţional;
c) drumurilor de interes judeţean şi străzilor de categoria I şi a II-a.


Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22
din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(3) Prezenta lege nu se aplică tunelurilor rutiere reglementate de Directiva 2004/54/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de
siguranţă pentru tunelurile din Reţeaua rutieră transeuropeană.
(la 12-06-2017 Alineatul (4) din Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1^1 din
Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017)
(5) Reţeaua rutieră care face obiectul prezentei legi cuprinde:
a) autostrăzile;
b) drumurile expres;
c) drumurile internaţionale «E»;
d) drumurile naţionale principale;
e) drumurile naţionale secundare;
f) drumurile de interes judeţean;
g) străzile de categoria I şi a II-a.


Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(6) Inspecţia de siguranţă rutieră periodică/Inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară se efectuează pentru reţeaua rutieră prevăzută la alin. (5).
(la 12-06-2017 Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1^2, Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017)
(7) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră se realizează pentru proiectele de infrastructură rutieră care vizează drumurile prevăzute la alin. (5) lit. a)-e).
(la 12-06-2017 Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1^2, Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017)

ART. 2

(1) Scopul prezentei legi constă în asigurarea şi creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, prevenirea pierderii de vieţi şi a vătămării integrităţii corporale a persoanelor, precum şi evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a accidentelor de circulaţie.
(2) Aplicarea prezentei legi se realizează cu respectarea următoarelor cerinţe:
a) asigurarea independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz;


Lit. a) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
b) păstrarea de către auditorul de siguranţă rutieră a confidenţialităţii cu privire la datele şi informaţiile la care a avut acces în cursul realizării auditului;
c) auditorul de siguranţă rutieră nu trebuie să fie implicat sub nicio formă în niciuna dintre fazele de realizare şi de execuţie a proiectului de infrastructură rutieră supus auditării.

ART. 3

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) auditul de siguranţă rutieră – verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare până la momentul imediat după darea în
exploatare a drumului public, în trafic;


Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
b) auditorul de siguranţă rutieră – persoana atestată conform prevederilor art. 6 şi 8 să efectueze evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră în condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (1), precum şi inspecţia de siguranţă rutieră, în condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (2);


Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
c) drumul public – drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) drumul amenajat/strada amenajată – drumul public al cărui carosabil este acoperit cu asfalt, beton de ciment sau macadam;
e) clasificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente – metoda de identificare, analizare şi clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere, care au fost în exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-a înregistrat un număr mare de accidente soldate cu persoane decedate, proporţional cu fluxul de trafic;
f) clasificarea siguranţei reţelei rutiere – metoda pentru identificarea, analizarea şi clasificarea secţiunilor reţelei rutiere existente, în funcţie de potenţialul de îmbunătăţire a siguranţei şi de reducere a costurilor legate de accidente;
g) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere – o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere în cazul unui proiect al unei noi căi rutiere sau în cazul unui proiect privind modificări substanţiale constructive ale reţelei existente;

h) abrogată;

Lit. h) a art. 3 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din
16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
i) inspecţia de siguranţă rutieră – verificarea periodică a reţelei rutiere aflate în exploatare, din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, cu identificarea eventualelor disfuncţionalităţi sau deficienţe de proiectare, construcţie, operare şi/sau de întreţinere a drumului, care pot conduce la
producerea de accidente rutiere;
j) reţeaua rutieră transeuropeană – reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE;
k) liniile directoare – măsurile adoptate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii care indică etapele de urmat şi elementele de avut în vedere în aplicarea procedurilor de siguranţă rutieră prevăzute în prezenta lege;
l) modificarea substanţială – orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului, după cum urmează:
(i) în plan orizontal: aliniamente, curbe, respectiv razele acestora;
(ii) în profil longitudinal: declivităţi, curbe verticale pentru racordarea declivităţilor succesive, respectiv razele acestora, pasul de proiectare;
(iii) în profil transversal: lăţimi ale elementelor componente ale drumurilor în aliniamente, supralărgiri ale platformei şi părţii carosabile ale drumurilor în curbe, pante transversale (deveruri), înclinări de taluzuri, precum şi orice schimbare adusă proiectului de reglementare a circulaţiei prin indicatoare şi marcaje;


Lit. l) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din
16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
m) proiectul de infrastructură rutieră – proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării substanţiale a unor reţele rutiere existente;
n) punctul negru – segmentul de drum public care prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului respectiv şi pe o perioadă de timp istorică, stabilite de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;
o) utilizatorul vulnerabil – categoria de participanţi la traficul rutier care este expusă riscului de accidentare soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă într-un grad mai mare decât restul participanţilor.
p) inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară – inspecţia efectuată pe drumul public care are ca scop fie identificarea eventualelor cauze legate de infrastructură, care au favorizat sau au cauzat producerea unui accident rutier soldat cu persoane decedate, fie urmărirea modului de respectare a dispoziţiilor cuprinse în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră.


Lit. p) a art. 3 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.