lege transport its
Legislatie nationala,  Legislatie

LEGEA nr. 265/2008 – Gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră – Cap. II

CAP. II
Dobândirea şi încetarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră


Titlul capitolului II a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.
22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

ART. 4
Poate deveni auditor de siguranţă rutieră persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: (la 12-06-2017 Partea introductivă a Articolului 4 din Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017)
a) nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
b) îndeplineşte condiţia de a avea competenţă profesională prealabilă în vederea admiterii la cursurile de formare a auditorilor, adică:
(i) are studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de master recunoscute, în una dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o experienţă profesională de cel puţin 3 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate; sau (la 12-06-2017 Punctul (i) din Litera b) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017)
(ii) a activat ca poliţist rutier în grad de ofiţer şi are o experienţă de cel puţin 10 ani în sistematizarea traficului rutier;
c) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranţă rutieră şi a promovat examenul de atestare a calităţii de auditor de siguranţă rutieră, în condiţiile prevăzute de prezenta lege;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activităţi;
e) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialităţii sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
f) deţine permis de conducere categoria B.


Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

ART. 5
(1) Auditul de siguranţă rutieră şi evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere se efectuează în regim de liberă practică de către auditori de siguranţă rutieră, desemnaţi de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în condiţiile prezentei legi.
(2) Inspecţia de siguranţă rutieră se efectuează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. prin echipe formate din personalul de specialitate angajat în cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., cel puţin unul dintre membrii echipei fiind atestat ca auditor de siguranţă rutieră în conformitate cu prevederile prezentei legi. Auditorii de siguranţă rutieră angajaţi ai Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. nu pot efectua audit de siguranţă rutieră şi evaluare de impact asupra siguranţei rutiere conform prevederilor alin. (1).
(3) Modalitatea de desfăşurare a activităţii de inspecţie de siguranţă rutieră şi modul de întocmire a raportului de inspecţie de siguranţă rutieră de către personalul din cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., ţinând cont de prevederile pct. 3 al anexei nr. 3 la prezenta lege, se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.


Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

ART. 6
(1) Formarea profesională prevăzută la art. 4 lit. c), precum şi perfecţionarea profesională a auditorilor de siguranţă rutieră se asigură prin organizarea de programe de formare/perfecţionare profesională de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în colaborare cu instituţii de învăţământ superior acreditate, în baza standardului ocupaţional avizat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. şi aprobat în condiţiile legislaţiei în vigoare. Până la adoptarea standardului ocupaţional menţionat, cursurile de formare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră se vor desfăşura în baza programelor-cadru aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.


Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(2) Durata şi conţinutul programelor de formare profesională prevăzute la alin. (1) se stabilesc în baza programelor-cadru de formare profesională aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în funcţie de competenţele deţinute anterior de candidaţi. Formarea auditorilor de siguranţă rutieră are ca obiectiv însuşirea de către candidaţi a tuturor competenţelor necesare desfăşurării activităţilor de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, audit de siguranţă rutieră şi inspecţie de siguranţă rutieră.


Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(3) Programele-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, la propunerea Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., până la data de 19 decembrie 2011.


──────────
A se vedea Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a
inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 20 iulie 2011.
──────────
(4) Abrogat.


Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(5) Auditorii sunt obligaţi să participe o dată la 2 ani la cursurile de perfecţionare profesională organizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în colaborare cu instituţii de învăţământ superior acreditate.


Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(6) Participarea la cursurile de perfecţionare profesională este condiţionată de dovada îndeplinirii condiţiilor privind cazierul judiciar şi permisul de conducere, prevăzute la art. 4 lit. a) şi f).


Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

ART. 7
(1) Se înfiinţează, în subordinea ministrului transporturilor şi infrastructurii, Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, denumită în continuare Comisia, compusă din 9 membri, al cărei regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului
transporturilor şi infrastructurii.


──────────
A se vedea Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenţei, a atribuţiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră, precum şi a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010.
──────────
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei stabileşte componenţa, atribuţiile şi modalitatea de remunerare a activităţii membrilor acesteia şi a personalului care o deserveşte.
(3) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani.
(4) Lucrările Comisiei se desfăşoară în prezenţa a 9 membri, iar deciziile se iau cu votul majorităţii acestora.
(5) Un membru plin aflat în imposibilitatea de a participa la lucrările Comisiei va fi înlocuit cu supleantul acestuia.
(6) Exercitarea activităţii de auditor este incompatibilă cu cea de membru al Comisiei.

ART. 8
(1) Accesul la profesia de auditor de siguranţă rutieră se realizează conform prevederilor prezentei legi.


Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(2) Examinarea candidaţilor în vederea atestării ca auditor de siguranţă rutieră se efectuează de Comisia prevăzută la art. 7 alin. (1) în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.


Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(3) Pentru susţinerea examenului de atestare privind accesul la profesie şi pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achită tarifele stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, care se face venit la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. (la 12-06-2017 Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11^1 din Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017)
(4) Comisia comunică conducerii Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. numele şi datele de identificare ale persoanelor care au obţinut atestatul de auditor de siguranţă rutieră, în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor de siguranţă rutieră, denumit în continuare Registru. Lista auditorilor, actualizată, va fi făcută publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.


Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(5) Pentru cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, care a dobândit calitatea de auditor de siguranţă rutieră în unul dintre aceste state, Comisia recunoaşte certificatul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în baza căruia cetăţeanul exercită legal profesia, potrivit prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.


Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(5^1) În situaţia în care prestatorul de servicii de audit de siguranţă rutieră doreşte să îşi desfăşoare activitatea în România în mod ocazional sau temporar, în condiţiile art. 35^3 alin. (1) şi alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, acesta este înscris într-o secţiune specială a registrului prevăzut la alin. (4).


Alin. (5^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(6) Decizia Comisiei de a nu aproba înscrierea în Registrul prevăzut la alin. (4) se notifică persoanelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz.
(7) Contestaţiile persoanelor prevăzute la alin. (6) se pot adresa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de maximum 30 de zile de la notificarea prevăzută la alin. (6).

ART. 9
(1) Calitatea de auditor de siguranţă rutieră încetează în următoarele cazuri:
a) la cerere, prin renunţare făcută în scris de către persoana respectivă;
b) în cazul în care persoana nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a), d), e) şi f);
b^1) a depăşit cu cel puţin 2 ani obligaţia prevăzută la art. 6 alin. (5);.
(la 12-06-2017 Alineatul (1), Articolul 9 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017)
c) în caz de deces.
(2) Încetarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră se dispune de Autoritatea Rutieră Română A.R.R., prin rezoluţia de retragere a atestatului, în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), dar numai după notificarea auditorului în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), pentru a elimina cauza
într-un termen prestabilit.
(3) În caz de încetare a calităţii de auditor de siguranţă rutieră, numele acestuia se radiază din Registru.


Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.