lege transport its
Legislatie nationala,  Legislatie

LEGEA nr. 265/2008 – Gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră – Cap. III

CAP. III
Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţiile desiguranţă rutieră

ART. 10
(1) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră care se construieşte sau se modifică substanţial, se realizează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 şi se concretizează într-un raport de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere.
(1^1) Eliminat.


Alin. (1^1) al art. 10 a fost eliminat ca urmare a abrogării art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016, de către art. III din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 428 din 9 iunie 2017.
(2) Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere trebuie să indice considerentele în materie de siguranţă rutieră care contribuie la alegerea soluţiei propuse şi să furnizeze toate informaţiile relevante necesare realizării unei analize costuri-beneficii a diverselor opţiuni
evaluate.
(3) Auditul de siguranţă rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranţă rutieră şi se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripţiilor prevăzute în
anexa nr. 2:
a) studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii;
b) proiect tehnic şi detalii de execuţie;
c) anterior recepţiei la terminarea lucrărilor la drumul public;
d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.
(3^1) Eliminat.


Alin. (3^1) al art. 10 a fost eliminat ca urmare a abrogării art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016, de către art. III din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 428 din 9 iunie 2017.
(4) Raportul rezultat în urma evaluării de impact/auditului de siguranţă rutieră are anexat un set de recomandări privind remedierea eventualelor deficienţe constatate.
(5) Inspecţia de siguranţă rutieră se realizează obligatoriu pentru fiecare drum public al reţelei rutiere care face obiectul prezentei legi, din 2 în 2 ani, se concretizează într-un raport de inspecţie de siguranţă rutieră şi cuprinde verificarea periodică a elementelor care influenţează siguranţa
rutieră în conformitate cu listele-cadru de verificare şi, după caz, analiza posibilelor efecte ale lucrărilor rutiere în curs de execuţie asupra siguranţei traficului şi identificarea aspectelor legate de prevenirea accidentelor.
(6) Raportul rezultat în urma inspecţiei de siguranţă rutieră are anexat un set de recomandări şi/sau un set de dispoziţii privind remedierea eventualelor deficienţe constatate.
(7) Dispoziţiile din raportul de inspecţie de siguranţă rutieră privind remedierea eventualelor deficienţe constatate sunt obligatorii pentru administratorul drumului inspectat, în termenele stabilite conform prevederilor alin. (8).
(8) Setul de măsuri care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, prin lucrări de intervenţii generale executate de administratorul drumului, precum şi termenele de executare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
(la 12-06-2017 Alineatul (8) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017)
(9) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere sau auditul de siguranţă rutieră se realizează de un auditor sau de o echipă de auditori, după caz, în funcţie de complexitatea lucrării.
(10) În cazul unui accident rutier soldat cu persoane decedate, înregistrat pe un drum public, organele de poliţie care anchetează cazul notifică în termen de 15 zile Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu privire la accident, furnizând datele prevăzute în anexa nr. 4.
(11) În termen de 90 de zile de la notificarea prevăzută la alin. (10), Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. efectuează o inspecţie de siguranţă rutieră suplimentară la locul accidentului cu scopul identificării eventualelor cauze legate de infrastructură care au favorizat sau au cauzat
producerea accidentului.
(12) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. efectuează, de asemenea, inspecţii de siguranţă rutieră suplimentare pe tronsoanele anterior inspectate, după expirarea termenelor prevăzute la alin. (8), pentru urmărirea modului de respectare a dispoziţiilor cuprinse în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră.
(13) În raportul de inspecţie de siguranţă rutieră suplimentară, efectuată în condiţiile prevăzute la alin. (11), un punct distinct îl va constitui analiza eventualelor dispoziţii din rapoartele de inspecţie periodice/suplimentare anterioare, care nu au fost rezolvate în termenul stabilit conform alin. (8) până la data accidentului şi care, eventual, au constituit cauza accidentului.


Art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

ART. 11
(1) În vederea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră sau a inspecţiei de siguranţă rutieră se încheie un contract între Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., pe de o parte, şi investitor sau administrator, după caz, pe de altă parte, pe baza unui contract-cadru stabilit prin ordin al ministrului transporturilor.
(1^1) Eliminat


Alin. (1^1) al art. 11 a fost eliminat ca urmare a abrogării art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016, de către art. III din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 428 din 9 iunie 2017.
(1^2) Eliminat.


Alin. (1^2) al art. 10 a fost eliminat ca urmare a abrogării art. IX din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29
noiembrie 2016, de către art. III din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în
MONITORUL OFICIAL 428 din 9 iunie 2017.
(1^3) Eliminat.


Alin. (1^3) al art. 11 a fost eliminat ca urmare a abrogării art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016, de către art. III din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 428 din 9 iunie 2017.
(2) Desemnarea auditorilor de siguranţă rutieră pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră se face cu respectarea prevederilor alin. (7), a principiului transparenţei şi al tratamentului egal, precum şi a criteriului desemnării echitabile a auditorilor de siguranţă rutieră, asigurându-se un grad nediscriminatoriu de încărcare a acestora într-un an calendaristic.
(3) În cazul în care într-o procedură de desemnare conform celor prevăzute la alin. (2) nu există auditori de siguranţă rutieră disponibili, iar efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere sau a auditului de siguranţă rutieră reclamă urgenţă temeinic justificată, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. poate desemna auditori de siguranţă rutieră cu derogare de la criteriul desemnării echitabile.
(4) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. desemnează auditorii de siguranţă rutieră cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (3) şi notifică în acest sens auditorii de siguranţă rutieră desemnaţi şi investitorul sau administratorul, după caz, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului prevăzut la alin. (1).
(5) Auditorii de siguranţă rutieră nu pot refuza desemnarea decât din motive obiective sau în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6) şi (7).
(6) Auditorul de siguranţă rutieră are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independenţei acestuia faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, imediat ce a luat cunoştinţă de aceasta.
(7) Independenţa auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, este afectată în următoarele cazuri:
a) auditorul de siguranţă rutieră, o rudă a sa până la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia are relaţii contractuale ori este angajat al uneia dintre părţi;
b) auditorul de siguranţă rutieră, o rudă a sa până la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia este acţionar ori deţine părţi sociale la una dintre părţi;
c) auditorul de siguranţă rutieră, o rudă a sa până la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia este membru în organele de conducere ale uneia dintre părţi;
d) sunt îndeplinite alte condiţii legale privind conflictul de interese sau incompatibilitatea.
(8) În condiţiile întocmirii de către unul sau mai mulţi auditori de siguranţă rutieră a unui raport de audit de siguranţă rutieră/evaluare de impact asupra siguranţei rutiere/inspecţie de siguranţă rutieră, fără respectarea prevederilor alin. (6) şi (7), raportul este nul de drept, iar
auditorii de siguranţă rutieră răspund, după caz, administrativ, civil şi/sau penal potrivit legislaţiei în vigoare.
(9) În cazul prevăzut la alin. (8), auditorii de siguranţă rutieră care au efectuat activitatea de audit de siguranţă rutieră şi/sau evaluare de impact asupra siguranţei rutiere sunt obligaţi la restituirea onorariului încasat.


Art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

ART. 12
(1) Investitorul sau administratorul drumului, după caz, este obligat să depună la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. documentaţia privind fiecare capitol al proiectului de infrastructură rutieră sau al drumului public supus evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, inspecţiei de siguranţă rutieră sau auditului de siguranţă rutieră, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului prevăzut la art. 11 alin. (1).
(2) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. pune la dispoziţia auditorului de siguranţă rutieră sau echipei de auditori de siguranţă rutieră, la cererea acestora, după caz, documentaţia privind:
a) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere;
b) documentele conţinute în studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie, dar nu mai puţin decât:
(i) planurile generale ale traseului;
(ii) planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului;
(iii) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;
(iv) planurile de semnalizare orizontală şi verticală de pe traseu, precum şi ale echipamentelor de tip sistem de transport inteligent;
(v) memorii tehnice;
(vi) analizele de trafic, existent şi prognozat;
c) datele şi informaţiile privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate;
d) informaţiile cu privire la recomandările conţinute în raportul anterior;
e) alte informaţii necesare.
(3) La cererea auditorului de siguranţă rutieră sau a echipei de auditori de siguranţă rutieră, autorităţile cu atribuţii în siguranţa rutieră pun la dispoziţia acestora, în scris, informaţiile necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră sau inspecţiei de siguranţă rutieră, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.


Art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

ART. 13
(1) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră pentru fiecare din cele 4 stadii prevăzute la art. 10 alin. (3) se realizează la cererea investitorului adresată Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., inspecţia de siguranţă rutieră periodică prevăzută la art. 10 alin. (5) se realizează pe baza unei planificări anuale şi în baza contractelor încheiate pentru o perioadă de 2 ani între administratorul drumului public şi Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., iar inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară prevăzută la art. 10 alin. (11) şi (12) se realizează la notificarea organelor de poliţie sau în baza unor programe proprii ale Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., după caz. (la 12-06-2017 Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017)
(2) Raportul de audit de siguranţă rutieră cuprinde 4 capitole, câte unul pentru fiecare stadiu menţionat la art. 10 alin. (3), fiecare capitol având anexat, după caz, câte un set de recomandări de remediere a eventualelor deficienţe constatate.
(3) Textul fiecărui capitol împreună cu anexele cu recomandări va fi întocmit în două exemplare originale ce vor fi depuse de auditorii de siguranţă rutieră la investitor şi la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu respectarea termenelor prevăzute în contract.
(4) Termenele de depunere prevăzute la alin. (3) nu pot depăşi 60 de zile de la data semnării contractului dintre Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. şi auditor, conform prevederilor art. 17 alin. (1).
(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), raportul de audit de siguranţă rutieră prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. c) se realizează şi se predă investitorului drumului în termen de maximum 20 de zile de la data semnării contractului dintre Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. şi auditor. (la 12-06-2017 Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 17^1, Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428
din 09 iunie 2017)
(5) Prevederile alin. (4) sunt valabile şi pentru cazul depunerii rapoartelor de evaluare de impact.


Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(6) În cazul inspecţiilor de siguranţă rutieră prevăzute la art. 10 alin. (5), raportul de inspecţie de siguranţă rutieră se întocmeşte în două exemplare originale, din care unul se transmite de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. administratorului drumului. În cazul inspecţiilor de siguranţă rutieră prevăzute la art. 10 alin. (11) raportul de inspecţie de siguranţă rutieră se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care unul se transmite organului de poliţie şi unul administratorului drumului. (la 12-06-2017 Alineatul (6) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017)

ART. 14
(1) Investitorul are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandărilor conţinute în raportul prevăzut la art. 10 alin. (3), înainte de finalizarea stadiului supus auditării sau imediat după rămânerea definitivă a concluziilor raportului, sau, după caz, de a contesta la Comisie prevederile unora sau tuturor recomandărilor, transmiţând în acest sens obiecţiuni în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit de siguranţă rutieră/evaluare de impact asupra siguranţei rutiere.
(2) Comisia soluţionează contestaţia şi poate menţine recomandările, le poate modifica sau poate considera obiecţiunile ca fiind întemeiate. Comisia comunică rezultatul soluţionării contestaţiei investitorului, Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. şi auditorului de siguranţă rutieră.
(3) Administratorul este răspunzător pentru daunele produse participanţilor la trafic, care au fost afectaţi de nerezolvarea dispoziţiilor conţinute în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră prevăzut la art. 10 alin. (6) în termenul prevăzut la art. 10 alin. (8).
(4) Rezultatul soluţionării contestaţiei prevăzut la alin. (2) poate fi contestat la instanţa de contencios administrativ competentă de către cei interesaţi. O copie a hotărârii instanţei, rămasă definitivă, se anexează la raportul respectiv.


Art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

ART. 15
Tarifele practicate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă rutieră, onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activitatea prestată, precum şi tarifele percepute pentru activităţile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (5) şi art. 20 alin. (2) lit. m) şi n) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.


Art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

ART. 16
Sumele încasate potrivit prevederilor ordinului emis în temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. şi se utilizează pentru plata onorariilor auditorilor pentru activităţile desfăşurate, plata indemnizaţiilor membrilor Comisiei, efectuarea inspecţiilor de siguranţă rutieră prevăzute la art. 10 alin. (11) şi (12), precum şi pentru finanţarea activităţilor proprii ale Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. stabilite prin ordinul respectiv.


Art. 16 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

ART. 17
Raporturile dintre Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. şi auditorii de siguranţă rutieră care desfăşoară activitatea de audit de siguranţă rutieră şi evaluare de impact asupra siguranţei rutiere se stabilesc prin contract de prestări de servicii, semnat de ambele părţi, care prevede drepturile şi obligaţiile părţilor, termenele pentru finalizarea şi predarea rapoartelor, termenele şi modul de plată, în baza unui contract-cadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.


Art. 17 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16
iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.

ART. 18
(1) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. efectuează clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranţă rutieră şi clasificarea siguranţei reţelei pe baza unor analize periodice a informaţiilor conţinute în baza proprie de date, pe care le actualizează cel puţin o dată la 3 ani,
conform prescripţiilor anexei nr. 3.
(2) Inspecţiile de siguranţă rutieră efectuate la tronsoanele rutiere, cu concentraţia cea mai mare de accidente, conform rezultatelor clasificării, vor avea în vedere elementele menţionate la pct. 3 din anexa nr. 3.
(3) Măsurile corective propuse în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, sub formă de recomandări şi/sau dispoziţii, se vor concentra pe tronsoanele rutiere prevăzute la alin. (2), administratorul drumului acordând prioritate acelor măsuri prevăzute la pct. 3 lit. e) din anexa nr. 3 care prezintă cel mai favorabil raport beneficii-costuri.


Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(4) Elementele de evaluare minimale care trebuie conţinute în cadrul unui raport privind inspecţia de siguranţă rutieră pe tronsoanele rutiere prevăzute la alin. (2) sunt prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3.


Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
(5) Semnalizarea în vederea avertizării utilizatorilor drumurilor cu privire la tronsoanele pe care se execută lucrări de reparaţii şi care astfel pot periclita siguranţa circulaţiei se va face corespunzător, cu elemente de semnalizare conforme cu legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice, vizibile atât ziua, cât şi noaptea, şi care sunt instalate la o distanţă de siguranţă, conform normelor în vigoare.
(6) Utilizatorii drumurilor vor fi informaţi permanent de către administratorul drumului de existenţa unui tronson cu o concentraţie mare de accidente sau pe care se execută lucrările prevăzute la alin. (5), prin intermediul unor mijloace adecvate şi/sau sisteme de semnalizare conforme cu legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.